วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ชี้แจงโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ที่บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ต.ผางาม อ. เวียงชัย จ.เชียงราย

 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30น.ทีมงานปศุสัตว์ประกอบด้วยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย และนายสันติ พรพิพัฒสิริ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายชี้แจงโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ที่บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ต.ผางาม อ. เวียงชัย จ.เชียงราย พร้อมกับอีกหลายหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเมนูอาชีพปศุสัตว์มีให้เลือกการเลี้ยงไก่พื้นเมือง การเลี้ยงหมูหลุม การโคเนื้อ และการปลูกพืชอาหรสัตว์ มีเกษตรกรเข้าร่วมรับฟัง 60คนวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

“สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นางยุพา คำสมุด ตำแหน่ง ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกตรวจเยี่ยมติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน) พื้นที่บ้านทุ่งก่อ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
- เกษตรกร จำนวน 21 ราย
- ไก่ไข่ จำนวน 55 ตัว
ได้ปฏิบัติงานดังนี้
- แจกจ่ายเวชภัณฑ์ให้ เกษตรกร
 - แนะนำวิธีดูแลสุขภาพ สัตว์ปีกในช่วงฤดูฝน
- แนะนำเกษตรกรให้ปรับ ปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่
จากการลงพื้นที่ไม่พบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ
🐔🐣ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย🐔🐣

ปศุสัตว์ร่วมกิจกรรมคลิกออฟการรณรงค์เฝ้าระวังสาธารณภัย

 นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  เป็นประธานการรณรงค์เตรียมความพร้อมรับสถาณการณ์
สาธารณภัยของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562  บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีหัวหน้าข้าราชการหน่วยงานท้องถิ่น มีทหาร ตำรวจ จิตอาสา ประชาชนทีมีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมอย่างพร้อมเพียง กว่า200คนชี้แจงโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ที่บ้านดงมะตืน


 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ทีมงานปศุสัตว์ประกอบด้วยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย และนายสันติ พรพิพัฒสิริ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายชี้แจงโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ที่บ้านดงมะตืน หมู่ 7 ต.ผางาม อ. เวียงชัย จ.เชียงราย  ซึ่งเป็นการบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร มาร่วมกันชี้แจงและรับสมัครเข้าร่วมโครงการอาชีพการเกษตรหลากหลายเมนู ทั้งพืช สัตว์ ประมง และการพัฒนาที่ดิน
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ที่บ้านสันง้อนไถ อำเภอเวียงชัยวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ทีมงานปศุสัตว์ประกอบด้วยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตวผ์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย และนายสันติ พรพิพัฒสิริ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายชี้แจงโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ที่บ้านสันง้อนไถ หมู่4 ต.ผางาม อ. เวียงชัย จ.เชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

“กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร”การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตการเกษตรและปศุสัตว์ของเกษตรกร” ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2562"

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จัดอบรมการแปรรูปและถนอมอาหารในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ระหว่างวันที่ ๓-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านการผลิตอาหารสัตว์นายเจียม ทาวัน บ้านดงชัย หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
🥜🥜สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข🥜🥜

“กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร”การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตการเกษตรและปศุสัตว์ของเกษตรกร” ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2562”

วันที่ 3-5  กรกฎาคม 2562
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง​ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตการเกษตรและปศุสัตว์ของเกษตรกร” ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2562 รุ่นที่​ 1​ ซึ่งมีเกษตรเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 20 ราย โดยปฏิบัติการแปรรูปถนอมอาหารจากผลผลิตการเกษตรของเกษตรกร มีดังนี้ ไข่เค็มพอกดินจอมปลวก/ไก่ต้มน้ำปลาไก่นิลเวียงเชียงรุ้ง/ไก่รมควันนิลเวียงเชียงรุ้ง/ไส้อั่วไก่สมุนไพร/ไก่นึ่งสมุนไพรและไข่เยี่ยวม้า​ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมในการรวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และเพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาทดลองการตลาดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตนเองเพื่อเป็นอาชีพเสริมและสร้างรายได้

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ร่วมประชุมสัมมนาผู้ประกอบการสถานพยาบาลสัตว์ ปี 2562 เรื่อง “ กฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ “

 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562  นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้ประกอบการสถานพยาบาลสัตว์ ปี 2562 เรื่อง “ กฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ “ โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา มีผู้ประกอบการสถานพยาบาลและ นายสัตวแพทย์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 เข้าร่วมประชุ่มกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562

“ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร เฝ้าระวังโรคแอฟริกา อหิวาต์สุกร”

เมื่อวันที่  21  มิถุนายน  2562 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้มอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล และนางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร แนะนำให้ความรู้  ในการทำวัคซีนอหิวาต์และการดูแลป้องกันการเข้าฟาร์มของรถยนต์ที่จะมารับสินค้าในแต่ครั้ง  แนะนำการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  ณ. บ้านเด่นสันทราย หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
เกษตรกร จำนวน 4 ราย   - สุกรพ่อพันธุ์ 1 ตัว  สุกรแม่พันธ์ุ  5 ตัว
- สุกรขุน  จำนวน  618 ตัว        - สุกรแรกคลอด 31 ตัว
   จากการตรวจเยี่ยมไม่พบสัตว์ป่วย/ตายผิดปกติเเต่อย่างใด🐷🐽”ข่าวประชาสัมพันธ์ ์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย”🐷🐽

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนปฏิบัติงาน และมาตรการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ภาพรวมกลุ่มหลังพิธีเปิด เรารักกัน
สพ.ญ.เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย กล่าวเปิดโครงการ
เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนปฏิบัติงาน และมาตรการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พร้อมกับปศุสัตว์อำเภอทั้ง๑๘อำเภอ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ประจำอำเภอชายแดน ของจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จาก สปป.ลาว ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ จังหวัดเชียงราย จัดโดยกองควบคุมโรค สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
น.สพ.วัชรพงษ์ สุดดี บรรยายมาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวักนกตามชายแดน
บรรยากาศการอบรมช่วงแรกบรรยายอัพเดทสถานการณ์โรคไข้หวัดนกทั่วโลก

น.สพ.ยุพวัฒน์ ถึกงามดี บรรยายมาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวักนกตามชายแดน


นักศึกษาปริญญาเอกจากอเมริกา นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นการทำวิจัยการสำรวจโรคไข้หวัดนกชายแดนเชียงราย

ผู้ดำเนินรายการ

การซักซ้อมแผนปฏิบัติงาน และมาตรการเตรียมคความพร้อมการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกตามสถานการณ์สมมุติ

ระดมความคิดเห็นแก้ไขปัญหา

กิจกรรมเชื่อมสัมพันธเครือข่ายเฝ้าระวังไข้หวัดนก
เพิ่มคำอธิบายภาพ


ภาพรวมหลังการปิดอบรม ความสัมพันธ์ยังคงมั่นยืนยาว