วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เยี่ยมเกษตรกรบ้านห้วยเคียน


เมื่อบ่ายวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับนายมัดทาย กันทะแบน เจ้าหน้าที่สาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ออกเยี่ยมเกษตรกรบ้านห้วยเคียนหมูที่ ๕และหมู่ที่๑๐ ตำบลทุ่งก่อ เพื่อติดตามสอบสอนการป่วยตายของสัตว์ปีกที่มีอาสาสมัคร PODD ได้แจ้งเข้ามาทางแอพิเคชั่น  เบื้องต้นของจากวิการและอาการของไก่สันนิษฐานเบื้องต้นว่าไก่ป่วยเป็นโรคอหิวาต์สัตว์ปีก สาเห๖ุเนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้ไก่เครียด ประกอบกับเกษตรกรไม่ได้ปรับวิธีการเลี้ยงให้เข้ารูปแบบฟาร์มปลอดโรคไม่มีระบบป้องกันโรคที่ดีจึงได้ให้คำแนะนำ แล้วมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคพ่นตามคอก เล้า โรงเรือนของสัตว์ปีก ห้ามมีการเคลือนย้ายสัตว์ปีกช่วงนี้ ไม่ให้นำซากไปททิ้งนอกบรเวณบบ้านให้ฝั่งลึกๆในพื้นที่ฟาร์ม แล้วโรยทับด้วยปูนขาว
ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้เกษตรพ่นเล้าโรงเรือน


ร่วมประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ.เวียงเชียงรุ้ง

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ.เวียงเชียงรุ้ง มีนายออนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานการประชุมมีวาระพิจารณาข้อมูลความเสียหายและการช่วยเหลือด้าน เกษตร ประมง ปศุสัตว์ และสิ่งสาธารณประโยชน์ จากอุทกภัยพายุเชินกาและพายุตาลัต ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเล็กที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย


วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เยี่ยมกองทุนอาหารสัตว์กลุ่มแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง


นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางพรพิมล บุญวงค์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายออกเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง ๓ กลุ่มของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560

  1. เช้าเวลา 09.00น.ประชุมกลุ่มแปลงใหญ่ไก่พื้นเมืองบ้านดงชัย 
  2. เวลา 11.00น. บ้านห้วยห้าง 
  3. เวลา13.00 น.บ้านสันไทรงาม กิจกรรมที่ดำเนินการได้แก่ 
  • แจ้งภาวะโรคระบาดในไก่การป้องกันอย่างเข้มข้น มอบวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สัตว์ปีก ยาฆ่าเชื้อโรค
  • และติดตามแนะนำแก้ไขปัญหากองทุนอาหารสัตว์ของกลุ่ม เพื่อให้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องต่อไป

ตรวจโรคฆ่าสัตว์ประจำปีรอบที่๒/๒๕๖๐

 เมื่อบ่ายวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นำโดย สพ.ญ.ธีรัตธาวัลย์ โตบันลือภพ นายสัตวแพทย์ประจำกลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์และทีมงาน เข้าตรวจเยี่ยมกิจการของโรงฆ่าสัตว์ของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า และโรงฆ่าสัตว์ปีกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์และเทศบาล คอยต้อนรับโดยได้แนะนำการดำเนินการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายตามระเบียบกฎหมายใหม่ที่เพิ่งออกมาบังคับใช้ว่ามีขั้นตอนอย่างไร ให้ผู้ประกอบการได้รับทราบและเข้าใจ จะได้ดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ร่วมประชุมสมัยวิสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ และได้ชี้แจงข้อมูลด้านปศุสัตว์โดยเน้นย้ำเรื่องการป้องกันโรคสัตว์ปีกในหน้าฝน เมื่อเช้าวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อบต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงรายมีเจ้าหน้าที่ประมงอำเภอ และเกษตรอำเภอร่วมชี้แจงวาระแต่ละด้านด้วยเช่นกัน


วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เยี่ยมตรวจประเมินโครงการแปลงใหญ่และศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าการเกษตร

เมื่อ วันที่17 สิงหาคม 2560กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์, ปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับคณะกรรมการจากเขต5 ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของปศุสัตว์จังหวัด ตัวชี้วัดด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จังหวัด ตัวชี้วัด:ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2560(รอบ2)โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ไก่พื้นเมืองและโคนม)
ช่วงเช้านำเสนอข้อมูลณ ห้องประชุมสำนักงาปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายช่วงบ่ายลงพื้นที่ แปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง


เมื่อวันที่17 สิงหาคม 2560กลุ่มส่งเสริมแลพัฒนาการปศุสัตว์, ปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับคณะกรรมการจากเขต5 ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของปศุสัตว์จังหวัด ตัวชี้วัดด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จังหวัด ตัวชี้วัด:ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2560(รอบ2) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ไก่พื้นเมืองและโคนม)
ช่วงเช้านำเสนอข้อมูลณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายช่วงบ่ายลงพื้นที่ แปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ร่วมงานวันแม่ 12 สิงหาคม 2560

นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
วันที่ 12 สิงหาคม2560  นายสุพล ปานพานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง กับส่วนราชการ ประชาชนพสกนิกรชาวเวียงเชียงรุ้ง โดยมีนายอนันต์ สมุทรารินทร์นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งเป็นประธาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ 86 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ประจำปี 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงราย


บรรยากาศการทำบุญถวายจตุปัจจัยไทยทาน รับศีลและพร


เสร็จจากใส่บาตรร่วมพิธีลงนามถวายพระพร จากนั้นเป็นกิจกรรมวันแม่ของกลุ่มพัฒนาสตรีจัดกิจกรรมแม่ดีเด่นและอบรมอาหารปลอดภัย มีนายอนันต์ สมุทรารินทร์นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งเป็นประธาน
บรรยากาศวันแม่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ร่วมส่งเสริมตลาดสีเขียวที่ไร่เชิญตะวัน

วันที่ 11 สิงหาคม 2560   นายนพพร  มหากันธา  ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์, กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ร่วมกันจัดนิทรรศการ  ในงานกิจกรรมส่งเสริมตลาดสีเขียวให้กับเกษตรกรและร้านอาหารซื้อสินค้าปลอดภัยและมหกรรมเครือข่ายล้านนาสีเขียว (Lanna Green Tourism Network) ณ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย ในการนี้ได้นำผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำ จากอำเภอเวียงเชียงรุ้งมาจำหน่ายในงาน ซึ่งเป็น"ไก่สดและไก่ต้มน้ำปลา" มีเกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก