วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายเยี่ยมสมาชิก ธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นางอรอนงค์ พิมคำไหล หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ และทีมงาน ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการนำเสนอข่าวงานเด่นกรมปศุสัตว์ โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ที่เครือข่ายเรียนรู้ของนายสมัย สาวงษา หมู่ที่3 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีนายสมัย สาวงษา เจ้าของแหล่งเรียนรู้ฯ และนายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาลประจำสนง.ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งให้การต้อนรับพาชมกิจกรรมการจัดการเลี้ยงควายและเกษตรทฤษฏีใหม่ของนายสมัย ก่อนกลับได้มอบแร่ธาตุก้อนสนับสนุนกิจกรรมการเลี้ยงควาย ด้วยไม่มีความคิดเห็น: