วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ภาพรวมก่อนการประชุม
 เมื่อวันที่14 ธันวาคม 2560 ทีมงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งนำโดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอฯจัดอบรมเกษตรกรหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพอาาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อทบทวนความรู้โรคสัตว์ต่างๆการป้องกันรักษาสัตว์เบื้องต้น,การเก็บข้อมูลการเลี้ยงปศุสัตว์ และสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของอาสาปศุสัตว์ในการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ด้านปศุสัตว์ต่อชุมชนรับทราบ มีอาสาปศุสัตว์มาประชุม 20 คน สุดท้ายก่อนกลับรับวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยโค กระบือไปบริการฉีดโค กระบือ ให้เกษตรกรในหมู่บ้านต่อไป


ภาพรวมหลังการประุม


นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการมาให้กำลังใจอาสาปศุสัตว์ก่อนกลับรับวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยโค กระบือไม่มีความคิดเห็น: