วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เยี่ยมตรวจประเมินโครงการแปลงใหญ่และศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าการเกษตร

เมื่อ วันที่17 สิงหาคม 2560กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์, ปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับคณะกรรมการจากเขต5 ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของปศุสัตว์จังหวัด ตัวชี้วัดด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จังหวัด ตัวชี้วัด:ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2560(รอบ2)โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ไก่พื้นเมืองและโคนม)
ช่วงเช้านำเสนอข้อมูลณ ห้องประชุมสำนักงาปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายช่วงบ่ายลงพื้นที่ แปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง


เมื่อวันที่17 สิงหาคม 2560กลุ่มส่งเสริมแลพัฒนาการปศุสัตว์, ปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับคณะกรรมการจากเขต5 ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของปศุสัตว์จังหวัด ตัวชี้วัดด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จังหวัด ตัวชี้วัด:ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2560(รอบ2) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ไก่พื้นเมืองและโคนม)
ช่วงเช้านำเสนอข้อมูลณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายช่วงบ่ายลงพื้นที่ แปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ร่วมงานวันแม่ 12 สิงหาคม 2560

นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
วันที่ 12 สิงหาคม2560  นายสุพล ปานพานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง กับส่วนราชการ ประชาชนพสกนิกรชาวเวียงเชียงรุ้ง โดยมีนายอนันต์ สมุทรารินทร์นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งเป็นประธาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ 86 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ประจำปี 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงราย


บรรยากาศการทำบุญถวายจตุปัจจัยไทยทาน รับศีลและพร


เสร็จจากใส่บาตรร่วมพิธีลงนามถวายพระพร จากนั้นเป็นกิจกรรมวันแม่ของกลุ่มพัฒนาสตรีจัดกิจกรรมแม่ดีเด่นและอบรมอาหารปลอดภัย มีนายอนันต์ สมุทรารินทร์นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งเป็นประธาน
บรรยากาศวันแม่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ร่วมส่งเสริมตลาดสีเขียวที่ไร่เชิญตะวัน

วันที่ 11 สิงหาคม 2560   นายนพพร  มหากันธา  ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์, กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ร่วมกันจัดนิทรรศการ  ในงานกิจกรรมส่งเสริมตลาดสีเขียวให้กับเกษตรกรและร้านอาหารซื้อสินค้าปลอดภัยและมหกรรมเครือข่ายล้านนาสีเขียว (Lanna Green Tourism Network) ณ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย ในการนี้ได้นำผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำ จากอำเภอเวียงเชียงรุ้งมาจำหน่ายในงาน ซึ่งเป็น"ไก่สดและไก่ต้มน้ำปลา" มีเกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์ร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี๒๕๖๐


 เมื่อวันที่ ๑๐ สสิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาลได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชึ่งจัดให้มีการทำบญถวายไทยทานแก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสำหรับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์ สารวัตร ที่ปฎิบัติงานดีเด่น โดยนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งให้เกียรติเป็นประธานมอบ ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย


ร่วมประชุมทำMOUกับวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมลงนามโครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กับวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ณ ห้องประชุมทอแสง โรงแรมคงการเด้นท์รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย  ด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งเห็นความสำคัญของการศึกษาจึงสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้าศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตามระบบดังกล่าว

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สนง.ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมออกอำเภอยิ้มบ้านเวียงราชพลี

 เมื่อเช้าวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้ออกดำเนินโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ นำโดยนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ เอกชน ต่างร่วมใจกันออกบริการประชาชนที่บ้านเวียงราชพลี หม่ที่ ๙ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ซึ่งบ้านเวียงราชพลีเป็นบ้านของชนเผ่า ๙ เผ่าย้ายมาอยู่รวมกันกว่าสองร้อยหลังคาเรือน บนพื้นที่ของเอกชน มีปัญหาเรื่องคนต่างด้าว ยาเสพติด ได้รับการจัดระเบียบจากทางการทหารและปกครองเมื่อต้นเดือนที่แล้ว ชาวบ้านเองมีบางคนไม่เข้าใจร้องขอความช่วยเหลือจากทางราชการ วันนี้จึงมีการประชุมชี้แจง นายอำเภอได้ชี้แจงทำความเข้าใจหลายๆเรื่องจนเป็นที่พอใจของชาวบ้าน จากนั้นแจกผ้าห่ม จำำนวน ๒๕ ผืน แล้วเยี่ยมชมการบริการของแต่ละหน่วยงาน เสร็จแล้วนำทีมกิ่งกาชาดเยี่ยมผ้ป่วยติดเตียงในหมู่บ้านอีก ๓ ราย
ในงานนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอได้ร่วมบริการด้านสุขภาพสัตว์ให้คำแนะนำ ขึ้นทะเบียนการเลี้ยงสัตว์ การให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัข แมว ของประชาชนในพื้นที่บ้านดังกล่าวฟรี  มีประชาชนมารับบริการ ๒๑ ราย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๘ ราย สุนัข ๘ ตัว  รับเอาสารวิชาการเลี้ยงไก่ ๒ ราย และได้ขึ้นทะเบียนทุกรายที่มาติดต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ต้อนรับคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(พลเอกทรงบุญ วุฒิวงค์)

พลเอกทรงบุญ วุฒิวงค์ กล่าวทักทายและแนะนำคณะทำงานของท่าน
เมื่อวันที่3สิงหาคม2560เวลา15.00น นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และหัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(พลเอกทรงบุญ วุฒิวงค์)ที่ได้เดินทางมาตรวเยี่ยมติดตามงานโครงการแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง(ประดู่หางดำ)ในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ณ บ้านของนายเชิดชัย แสงสุข กำนันตำบลทุ่งก่อซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าการเกษตรของอำเภอ(ศพก.)บรรยายสรุปโดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอและทีมงานนักวิชาการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เสร็จจากการบรรยายคณะได้ไปเยี่ยมฟาร์มนายสุขแก้ว มณีจันทร์สุขนายเจียม ทาวัน และโรงงานแปรรูปไก่พื้นเมืองของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยห้าง
นายเชิดชัย แสงสุข กำนันตำบลทุ่งก่อเจ้าของศูนย์ ศพก.กล่าวต้อนรับ

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง บรรยายสรุปแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง

คณะทำงานฯเยี่ยมชมการดำเนินงานแปรรูปไก่พื้นเมือง

สอบถามการนำไก่เข้าแปรรูปอย่างละเอียด


ถ่ายภาพที่ระลึกกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไก่พื้นเมืองบ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซางที่มาต้อนรับ

ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนสิงหาคม2560

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งและหัวหน้าส่วนอีกหลายหน่วย เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายอนันต์ สมุทรารินทร์นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งเป็นประธานการประชุม เพื่อนำเสนอวาระด้านปศุสัตว์และรับทราบปัญหาต่างๆของท้องที่ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย