วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ร่วมงานโครงการ “การจัดนิทรรศการและการพฒั นาอาชีพการเลยี้งไก่ประดู่หางดา ด้วยปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง”ทที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศผลแข่งขัน ขอแสดงกับทุกๆทีมครับ
นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเววียงเชียงรุ้ง และนายไชยนิรันตร์ สุนันต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง นำเกษตรกรจากพื้นที่ ไปร่วมงานโครงการ “การจัดนิทรรศการและการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำด้วยปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพียง”ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นอกจากนั้นยังร่วมกิจกรรมการแข่งขันประกออาหารพื้นบ้านจากไก่พื้นเมืองประดู่หางดำด้วย
อาจารย์ รศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล หัวหน้าผู้ประสานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำในเกษตรกรรายย่อย กล่าวรายงานความเป็นมาโครงการ

รศ.ดร.จุฑารัตน์  เศรษฐกุล จากหัวหน้าฝ่ายเกษตร สกว.กล่าวเปิดงานกิจกรรมการแข่งขันการประกอบอาหารพื้นเมืองวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

มอบไก่ไข่ให้เกษตรกรตามโครงการปศุสัตว์อินทรีย์

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ปฎิบัติงานตามโครงการปศุสัตว์อินทรีย์ ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ โดยนำไก่ไข่อินทรีย์ ไปมอบให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๓ รายจำนวน ๓๐ ตัว เพื่อเลี้ยงนำร่องแล้วนำผลผลิตไข่ไก่อินทรีย์ไปจำหน่ายในตลาดสีเขียวของชุมชน บ้านสันไทรงาม  เมื่อบ่ายวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เกษตรกรที่รับไก่ไข่ได้เตรียมเล้าโรงเรือนไว้แล้วตามที่ได้แนะนำไว้เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา เกือบจะเรียบร้อยสมบูรณ์ ขาดอ่างจุ่มเท้าหน้าเล้ากำลังจะทำแบ่งไก่ไข่ไปเลี้ยงคนละ ๑๐ ตัว
 

เกษตรกรน่ารักมากล้างกรงใส่ไก่ให้เรียบร้อยพร้อมส่งคืน

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มาตรวจราชการเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มาตรวจราชการตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้แวะเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย พบปะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายบางส่วนที่รอรับ ณ ห้องประชุมสำนักงาน เมื่อเช้าวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้ติดตามความก้าวหน้า ความเข้าใจนโยบายกระดาษ A4 และรวบรวมปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานที่สะท้อนจากระดับพื้นที่อำเภอในภารกิจดังกล่าว.
ชื่นชมแล้วมอบหมายภารกิจ 

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เวียงเชียงรุ้งร่วมจัดนิรรศการไก่ประดู่ฯงานวันเกษตรแฟร์

เวที่กลางของงานเกษตรแฟร์
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๐ สำนักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงราย มอบเวียงเชียงรุ้งร่วมจัดนิรรศการไก่ประดู่ฯงานวันเกษตรแฟร์ที่ไร่ บีพี บ้านโล๊ะป่าห้า ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง  จ.เชียงราย
นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายร่วมเป็นประธานในงาน

มีสินค้าการเกษตรมากมาย

ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองล้านนา

นิทรรศการ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบริการทำหมัน สนัข แมว ฟรี
บริการให้คำแนะนำแจกเวชภัณฑ์ ยาถ่าย วิตามิน 

นิทรรศการมีชีวิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ไก่พื้นเมืองพันธุ์ดีของไทย