วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประชุมกลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านโป่ง ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมประชุมกลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านโป่ง ที่มีนายเฉลิม สุขเกษม เป็นประธาน เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคการเลี้ยงกระบือของกลุ่มฯ ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ปัญหาที่ได้รับแจ้งได้แก่การขาดพ่อพันธุ์ที่สมบูรณ์ เนื่องจากพ่อพันธุ์ที่มีอายุมากมีการเจ็บหลังการผสมทุกครั้ง ,การเตรียมความพร้อมการนำเสนอโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นเช่นต้องการที่สับหญ้า ต้องการเครื่องอัดฟาร์ม ต้งการเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่เป็นต้น ก่อนปิดการประชุมแนะให้สร้างข้อมูลของกลุ่มให้ดีเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเครดิตของกลุ่มต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ช่วยชีวิตน้องแมว

 เมื่อเช้าวันที่25 พฤษภาคม 2560 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าสัตวบาลและนางยุพา คำสมุทร ช่วยกันผ่าตัดทำหมันแมวที่ไม่สบายมีอาการซึม ไม่กินอาหารมีน้ำหนองใหลออกทางช่องคลอดตลอดเวลา เจ้าของอดทนไม่ไหวจึงนำมาให้รักษาซึ่งก็ได้ชี้แจง สอบถามความพร้อมของเจ้าของ ว่าจะยินยอมให้วางยาสลบหรือไม่เพราะการรักษาต้องตัดมดลูกทิ้ง และเมื่อเจ้าของลงลายมือยินยอมจึงได้ทำการรักษาผ่าตัดเอามดลูกที่เป็นหนองออก พบว่ามีเศษมัมมี่ของลูกที่ขับออกไม่หมดค้างในมดลูกซึ่งเป็นสาเหตุทำให้อักเสบดังกล่าว แนะนำเจ้าของ
จากนี้ต้องดูแลให้ดีวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การออกติดตามการปรับปรุงพัฒนาฟาร์มของสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่บ้านดงชัย

๑. ฟาร์มของนายองอาจ สุขเกษม
 เมื่อเช้าวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นางสาวยุพา คำสมุทร ผู้ช่วยสัตวแพทย์ประจำอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกเก็บข้อมูลการเลี้ยงไก่ของสมาชิกแปลงใหญ่บ้านดงชัย .ให้คำแนะนำการปรับปรุงพัฒนาฟาร์มให้ดีผ่านการประเมินฟาร์มปลอดโรคจนถึงให้ได้ฟาร์มมาตรฐานการเลี้ยงไก่พื้นเมือง รับสมัครการเข้าร่วมฟาร์มปลอดโรคไข้หวัดนกในไก่พื้นเมืองและไก่ชน  จำนวน ๑๐ ราย แต่ละรายก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงบ้างก็สำเร็จแล้ว ตามภาพ


๒.นางกำไลทิพย์  สิทธิขันแก้ว๓.นายสีสุข ปาฝาง


๔.นาย ตั๋น ปงรังสี


๕.นาย วรากร มั่นกุง


๖.นาย เจียม  ทาวัน๗.นายสุขแก้ว  มณีจันสุข
๘.พ่อกำนันเชิดชัย แสงสุช


๙.นาง อารีย์ เรือนคำ


๑๐ นาย สริน ทาแกง

อัพเดทข้อมูลอาสาปศุสัตว์ในระบบของอาสาเกษตร

เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เร่งดำเนินการปรับข้อมูลอาสาเกษตรทางออนไลน์ ให้เป็นปัจจุบันตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ พบว่ามีอุปสรรคกับการลงข้อมูลที่ไม่มีการแก้ไขหลังจาก ทดลองอยู่หลายครั้ง กำลังพยายามอยู่และสอบถามการลงข้อมลจากอำเภอเวียงชัยที่ดำเนินการแล้ว คาดว่าพรุ่งนี้น่าจะเสร็จเรียบร้อย

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เลี้ยงโค กระบือ บ้านน้ำตกพัฒนา

 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโค กระบือ บ้านน้ำตกพัฒนา ตามที่กลุ่มได้เชิญไปชี้แจงการดำเนินการโคเนื้อคุณภาพ และติดตาม ลูกเกิดของโค ธกค.ด้วย ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกกลุ่มเป็นอย่างดี นำไปเยี่ยมชมแปลงหญ้าเนเปียร์  โรงเรือนใหม่ การทำหญ้าหมัก ทำซองบังคับสำหรับทุกราย ทำเครื่องสับหญ้า นับเป็นความก้าวหน้าของกลุ่มอีกระดับหนึ่ง
 
กลุ่มมีวาระที่ประชุมพอสรุปได้ดังนี้ เรื่องการหารือการระดมทุนเพื่อนำไปเป็นข้อมูลการเงินกับธนาคาร การกำหนดวัตถุประสงค์ของกลุ่มว่าจะตั้งใจพัฒนาการเลี้ยงโค กระบือให้เป็นอาชีพที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน การให้ปศุสัตว์ชี้แจงและประสานการเข้าร่วมเครือข่ายโคเนื้อล้านนาเชียงราย การฝึกเกษตรกรผสมเทียม การตอบคำถามต่างๆด้านสุขภาพ ด้านการตลาด และการนำโคเนื้อพันธุ์บีพมาสเตอร์มาเป็นหลักในการสร้างโคเนื้อคุณภาพในอนาคต