วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

ยินดีต้อนรับท่านรองอธิบดีวีรชาติ เขื่อนรัตน์

 เนื่องในโอกาสที่ท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์เดินทางมาเยี่ยมชาวปศุสัตว์เชียงราย เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดเชียงราย ท่านรองฯเข้าประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิดนโยบาย มายเช็ต ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ตัวชี้วัด ประสบการณ์อันมากมายของท่านมีคำต่างประเทศอีกหลายอย่าง  และชื่นชมการทำงานของชาวเชียงรายจน เขินกันไปหมด
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559

ทีมปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้งไปร่วมงานไถ่ชีวิตโค กระบือที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชชียงรุ้ง เลขานุการฝ่าย ทำหน้าที่ฝ่ายบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์โครงการไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 และนายจันทร์ รักลีน เป็นกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ มีหลายต่างเตรียมความพร้อม  เช่น
--ฝ่ายตรวจรับสัตว์และดูแลสุขภาพสัตว์ก่อนส่งมอบให้เกษตรกร 
--ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายอาหารการต้อนรับ
 ซึ่งจัดพิธีในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 ณ หนองมโนราห์ ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ร่วมจัดสถานที่


นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ร่วมจัดสถานที่

ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ไปบันทึกภาพวันเตรียมงานและร่วมซ้อมพิธีการ

ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมบันทึกภาพ
ภาพรวมกลุ่มคณะทำงานหลังพิธีเสร็จเรียบร้อย รอเวลาเก็บข้าวของกลับที่ตั้ง

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2559

ประชุมกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้าง ประจำเดือนกันยายน๒๕๕๙เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประชุมชี้แจงกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้าง เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคของกลุ่มประจำเดือน แจ้งข่าวการมาประเมินฟาร์มไก่และโรงฆ่าไก่(แปรรูป)ของกลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ขอให้แต่ละฟาร์มช่วยปรับปรุงฟาร์มให้ดี และสุดท้ายมอบเวชภัณฑ์ให้สมาชิกกลุ่ม
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559

ร่วมบุญและประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน.๒๕๕๙  เช้า ๐๖.๐๐ น.นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ไปทำบุญวันพระที่วัดพระบาทวิหารทองคำ บ้านปงเคียน ตำบลดงมหาวันร่วมกับนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  และ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่๙/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โดยมีนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งเป็นประธานกาประชุม หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง


วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การประชุมข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

นายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ และในช่วงบ่ายมีการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคคุณภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
การประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคคุณภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ มีนายอนันต์ นามวงค์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60

 นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  มีคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม
ที่ประชุมมีการชี้แจงความเป็นมาของโครงการ ระเบียบเงือนไขในการปรับเปลี่ยนและรับการสนับสนุน และมอบหมายให้ผู้นำนำไปประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรททราบและสมัครเข้าร่วมโครงการต่อไปประชุมกลุ่มโคเงินบ้านห้วยหมากเอียก

 นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล และนายหริพัันธ์ มณีจันสุข ปศุสัตว์ตำบล ออกพื้นที่บ้านห้วยหมากเอียกประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โคเงิน เพื่อทำสัญญายืมโค กระบือ ที่ได้รับมอบจากธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกกรตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บ้านประธานกลุ่มฯบ้านห้วยหมากเอียก ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ไปร่วมทำบุญวันพระกับท่านนายอำเภอที่วัดศรีศีกดิ์พัฒนา บ้านดงป่าสัก ต.ทุ่งก่อ

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 06.30น.ที่นำทีมโดยนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรมอำเภอ ในโครงการทำบุญวันพระพบปะชาวบ้าน ณ วัดศรีศักดิ์พัฒนา บ้านดงป่าสัก ต.ทุ่งก่อ ได้แจ้งข้อราชการเช่นให้เฝ้าระวังอุทกภัย,การกำจัดขยะ,การลดอุบัติเหตุ,ปัญหายาเสพติด,การปลูกฝังค่านิยมที่ดีและสร้างวินัยให้เยาวชนฯลฯ งานนี้นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญวันพระได้ไปร่วมด้วยเช่นกัน
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

มอบโค-กระบือให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานมอบโค-กระบือให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม 2559 ณ เทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 


การจัดพิธีมอบโค-กระบือ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากเทศบาลตำบลดอยลาน ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ ตลอดจนผู้มีเกียรติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ทำให้การจัดพิธี ในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
video
และลืมไม่ได้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์เชียงรายทุกท่านที่แม้จะหนุ่มเหลือน้อยก็ทุ่มเทจนงานสำเร็จไปได้ด้วยด


วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เตรียมงานพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่23สิงหาคม2559ทีมงานเจ้าหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นำโดยนายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัด จัดเตรียมสถานที่งานพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงทรงครองราชครบ 70 พรรษา