วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ชันสูตรซากควายตายบ้านเด่นสันทราย ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

เมื่อเช้าวันนี้ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไดรับแจ้งจากนายอินจันทร์ เรือนคำ ประธานกลุ่มควายบ้านดงชัย ว่าควายของนายพัฒ ทาบุญสม ได้ป่วยตาย ขอให้ไปร่วมวันสูตรซากด้วย ตามประวัติควายได้รับมาเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ หลังจากผ่านการตรวจสุขภาพไม่พบพยาธิ เจ้าของได้นำไปเลี้ยงร่วมกับควายที่มีอยู่รวมกัน ๔ ตัว ตัวนี้จะมีลักษณะอ่อนแอกว่าตัวอื่น เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้ฉีดยาบำรุงและถ่ายพยาธิให้ แต่ก็ไม่ค่อยจะกินหญ้ามากเท่ากับตัวอื่นๆประกอบกับช่วงที่ผ่านมาอากาศร้อนมาก บางวันมีฝนลมกรรโชกแรง ทำให้ควายเครียดอ่อนแอและตายในเช้าวันที่๖มิถุนายน๒๕๖๒
 จากการผ่าซากพบพยาธิใบไม้ในตับจำนวนมาก และมีวิการการอักเสบของตับ มีตุ่มก้อนที่ตับ
จากเหตุที่พบพยาธิใบไม้ในตับนั้นได้ดำเนินการฉีดยาถ่ายพยาธิใบไม้ในตับให้กลุ่มควายที่เลี้ยงด้วยกันและที่ไกล้เคียงเป็นการเร่งด่วน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่เลี้ยงโคกระบือได้ทราบและป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการป่วยตายสร้างความเสียหายอีก

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562

"จังหวัดเชียงราย ตรวจรับกระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ"

 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ส่วนราชการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ อ.เวียงเชียงรุ้ง ที่ได้รับการสนับสนุนกระบือเพศเมีย จำนวน 30 ตัว (กระบือมาจากโรงฆ่าสัตว์ จ.ราชบุรี)

โดยร่วมดำเนินการตรวจรับสัตว์ ตรวจสุขภาพ เก็บตัวอย่างเลือด( Fresh blood smear) เก็บอุจจาระ และฝังไมโครชิพ ทุกตัว ซึ่งผลการตรวจสุขภาพสัตว์เบื้องต้น พบว่ากระบือส่วนใหญ่มีความสมบูรณ์และแข็งแรงดี
ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำการจัดการเลี้ยงดูกระบือ ที่ได้รับ เกษตรกรทุกคนมีความเข้าใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์แนะนำ กิจกรรมในครั้งนี้ มีนายอัครเดช ไชยคำมาปลัดอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ มาร่วมแสดงความยินดี เกษตรกรที่รับสัตว์ ได้กล่าวคำสัตย์ปฏิญาน ทุกคนมีความปิติยินดี กับเกษตรกรที่ได้รับสัตว์พระราชทาน จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 43 ราย วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ให้กำลังใจผู้มาบริจาคเลือดให้สภากาชาด

 วันนี้ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ หลังจากเสร็จจากการประชุมกลุ่มเกษตรกรที่จะรับควายวันศุกร์ที่จะถึง ได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้มาบริจาคเลือด ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
มีผู้มาบริจาค123คน ได้เลือด 40450ซีซี และบริจาคอวัยวะร่างกายดวงตาอีก23คน ขออนุโมทนาให้อยู่ดีมีสุขมีโชคดี สมหวังทุกประการเทอญ
สนับสนุนตลาดขายสินค้าเกษตรปลอดภัยหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

 วันนี้5มิถุนายน 2562เชิญผู้ประกอบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจากบ้านห้วยเคียนนายประจักษ์ ไกรกูล สวนบิดร มารดา มาจำหน่ายผลผลิต วันแรกหวังว่าจะมาเป็นประจำนะครับ ขอบคุณน้องชัยวัฒน์ ไคร้โท้ง เจ้าหน้าที่เกษตร อบต.ทุ่งก่อ ที่ช่วยประสานงานเชิญชวนให้มาขาย คาดว่าจะมีเกษตรกรนำสินค้าเกษตรมาร่วมขายเพิ่มอีก เชิญท่านที่รักสุขภาพมาอุดหนุนครับ ที่ซ้มขายหน้าอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ตรงข้ามทางเข้าโรงพยาบาลประชุมเตรียมงานมอบกระบือในโครงการ ธกค.

 นายสุพล ปานพาน. ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และทีมงาน ที่ประกอบด้วยนายจันทร์ รักลลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล นางยุพา คำสมุด เจ้าหน้าที่จ้างเหมาไ้หวัดนก นางสาวสุภิ๙ญา พนักงานจ้างเหมาเคาะประตูบ้าน ดำเนินการประชุมกลุ่มเกษตรกรที่จะได้รับกระบือในโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ เมื่อเช้าวันที่5มิถุนายน2562ณ ห้องประชุมเล็กบนที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อนัดหมายการทำซองพักกระบือรอการตรวจสุภาพ ชี้แจงรายละเอียดการนำกระบือไปเลี้ยง

แจกไก่ทฤษฎีใหม่

ลงทะเบียนรับบัตรคิว
 เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยทีมงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และคณะทำงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีสำนักงานการยางจังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ ได้ดำเนินการมอบไก่ไข่และท่อนพันธุ์หม่อน ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จำนวน 60 คน คนละ ๕ ตัว พร้อมอาหาร ๑๐ กก.


นายจิตรกร ธิวงค์เวียง ปลัดอาวุโส มากล่าวให้โอวาทก่อนการมอบ

พร้อมกันนั้นมีการให้ความรู้การเลี้ยงไก่ไม่ให้ตายแลละมีไ่ให้กินตลอดอย่างไรด้วย

ร่วมแรงร่วมใจ

ต้องเอากรงมาใส่ห้ามใส่กระสอบไก่อาจทับกันตายได้

ส่วนใหญ่มาเป็นกลุ่มก็ฝากใส่รถไปให้กันได้

ทหารก็มาช่วยแจกอาหารน่ารักมาก
กรงใหญ่ใส่ได้หลายตัว

รูปแแบกรงไก่มีหลากหลลายจริงๆ

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562

การประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนพฤษภาคม2562

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่31 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีนายจิตรกร ธิวงค์เวียง ปลัดอาวุโส เป็นประธานแทนนายอำเภอที่ติดการอบรมระดับสูง ทั้งนี้ได้นำเสนอข้อราชการในวะระการประชุมได้แก่การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ต่างๆในพื้นที่ การเตือนภัยจากภัยธรรมชาติ ที่จะเกิดขึ้นได้กับสัตว์เลี้ยง เป็นต้น