วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาศูนย์อาหารสัตว์ชุมชน....

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทีมวิจัยการส่งเสริมตลาดการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยนายสุพล ปานพาน นายไชยนิรัตร์ สุนันต๊ะ นายสันติ พรพิพัฒศิริ และนายประสงค์ อุ่นติ๊บ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาศูนย์อาหารสัตว์ชุมชน..และแนวทางพัฒนาศูนย์คัดเลือกพันธุ์ไก่ประดู่หางดำ พร้อมกับทีมวิจัยอีกหลายคณะ โดยการจัดของสำนักประสานงานโครงการระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ ดำเนินการประชุมโดย รศ ดร.ศิริพร กีรติการกุล
มีผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมหลายท่านประกอบด้วยรศ.ดร.กนก ผลารักษ์ , รศ.ดร.ประภาพร หอไพบูลยย์, รศ.ดร.จุฑารัตน์ เศรษฐกุล , มีท่านรศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณม์ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร ของสำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.)มากล่าวเปิดการประชุม ตลอดจนคณะอาจารย์อีกหลายท่านจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นายนิธิต จิตนิยม ตัวแทนจากสำนักงานปศุสัตว์เขต๕ การประชุม และ ลงพท.ประเมินศักยภาพการจัดการ ฟาร์มเกษตรกร เพื้อหาแนวทางพัฒนาศูนย์คัดเลือกพันธุ์ชุมชน บรรลุวัตถุประสงค์การประชุม
ได้รับองค์ความรู้ จากผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลากหลายมหาวิทยาลัย  ตัวแทนกรมปศุสัตว์ รวมทั้ง ผอ.ฝ่ายเกษตร/ รศ.ดร.ประพาพร
สรุปแนวทางเบื้องต้น การพัฒนาศูนย์ฯ (เพื่อการใช้ประโยชน์พันธุ์ )1. จะยกระดับการจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ 2.มีการบันทึกข้อมูลที่สำคัญ(เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา) 3.ไม่มุ่งเน้นการปรับปรุงพันธุ์
การสรุปการประชุม ในส่วน หลักการ/ข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล สำคัญสำคัญ ที่ อ.กนก ได้แนะนำเกษตรกร( วันที่13ตค..) ได้รับการอนุเคราะห์ จาก ดร.ภาคภูมิ ช่วยสรุป เพื่อใช้เป็นหลักการให้ เกษตรกร ทุกกลุ่ม...จัดทำข้อมูล

สำนักประสานงาน จะเรียนเชิญ อ.กนก และ อ.อมรรัตน์ มาทำworkshop ให้แก่เกษตรกร ในการวิเคราห์ และ พัฒนาการจัดการศูนย์คัดเลือกพันธุ์ชุมชน ...เมื่อข้อมูลต่างๆพร้อม ซึ่งจะรายงานความก้าวหน้า ให้ อ.กนกทราบต่อไปสุดท้ายอาจารย์ศิริพร กล่าวขอบคุณ นักวิจัย /เกษตรกร ทุกๆๆท่านที่ ทุ่มเทการทำงาน มาช่วยกันทำงาน เพื่อสังคม สนองพระราชดำริ ในหลวง ร.9
คลิกดูประมวลภาพการลงพื้นที่ของผู้ทรงคุณวุฒิ

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับส่วนราชการ และราษฎรใน อ.เวียงเชียงรุ้ง จว.ช.ร. ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีท่านพระครูวิสิฏวรนารถเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายอำเภอบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งเป็นผู้นำในการทำพิธีครั้งนี้

เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับส่วนราชการ และราษฎรใน อ.เวียงเชียงรุ้ง จว.ช.ร. ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีท่านพระครูวิสิฏวรนารถเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายอำเภอบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งเป็นผู้นำในการทำพิธีครั้งนี้
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เยี่ยมเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล และนางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ไก่ไข่ แนะนำการทำวัคซีนในไก่ แนะนำการจัดการฟาร์ม มอบน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ.บ้านทุ่งก่อ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จำนวนเกษตรกร 39 ราย จำนวนไก่ไข่ 195 ตัว

ตรวจการตั้งท้องของโคเนื้อบ้านเนินไทรพัฒนา

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล และนางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกพื้นที่เข้าเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ ตามที่ได้รับแจ้งให้ตรวจดูว่าโคเนื้อตั้งท้องหรือไม่ จึงได้ทำการตรวจการตั้งท้องของโคเนื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าโคเนื้อของเกษตรตั้งท้องมาได้ประมาณ 5 เดือนแล้ว  ณ. บ้านเนินไทรพัฒนา หมู่ที่13 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จำนวนเกษตรกร 1 ราย จำนวนโคเนื้อ 5 ตัว

วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับคณะดูงานจากมูลนิธิรากแก้ว มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง(ดอยตุง) และโครงการปิดทองหลังพระ


เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น.นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับคณะดูงานจากมูลนิธิรากแก้ว มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง(ดอยตุง) และโครงการปิดทองหลังพระจำนวน ๕๑ คนนำมาโดยท่านผอ.การันต์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม ปิดทองหลังพระฯอดีตผู้ว่านราธิวาส  มาแลกเปลลี่นเรียนรู้ ดูงานแปลงใหญ่โคเนื้อ ณ ที่ทำการเครือข่ายโคเนื้อล้านนา อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย โดยมีนายนเรศ รัศมีจันทร์ ประธานเครือข่ายฯ บรรยายสรุปการดำเนินการของโครงการแปลงใหญ่โตเนื้อ เสร็จแล้วพาดูการจัดการเนื้อโคของกลุ่ม
ติดตามความก้าวหน้าโครงการแปลงใหญ่ไก่ประดู่หางดำ


 เมื่อวันที่ ๑๐ตุลาคม๒๕๖๑ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายสันติ พรพิพัฒสิริ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ติดตามความก้าวหน้าโครงการแปลงใหญ่ไก่ประดู่หางดำ ในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ไปเยี่ยมติดตามที่ฟาร์มนายติ๊บ บั้งเงิน ประธานกลุ่มวิสาหกิจห้วยห้าง , ฟาร์มนายสุรพงค์ มณีวรรณ  และ ฟาร์มนายประสงค์ อุ่นติ๊บบ้านเหล่าหมู่๖ ,และฟาร์มนายสุขแก้ว มณีจันทร์สุข บ้านดงชัย 
ให้คำแนะนำ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรค และเก็บข้อมูลประสิทธิภาพการเลี้ยง กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากโครงการผลิตและแปรูปไก่ประดูหางดำเชิงคุณภาพในเขตภาคเหนือตอนบน 2 และโครงการวิจัยการพัฒนาตลาดไก่ประดู่หางดำในพื้นที่จังหวัดเชียงราย (งบ สกว.)​ จำนวน 20 ราย เพื่อที่จะได้รับทราบถึงปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานของกลุ่ม

ต้อนรับน้องๆจาก มูลนิธิดอยตุง มูลนิธิรากแก้วและปิดทองหลังพระจำนวน ๕๑ คน

นายสุพล ปานพาน แนะนำผู้ที่มาร่วมต้อนรับ และแนะสถานที่ความเป็นมาเมื่อบ่ายวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทีมงานอำเภอเวียงเชียงรุ้งท่านนายอำเภอบุญส่ง ตินารี มอบหมายให้ท่านปลัดอาวุโส จิตรกร ทิวงค์เวียง ท่านสัสดีอำเภอ ร.อ.ภัทรธิรัตน์ เกียรติวงค์ ท่านชูศักดิ์ เดชะเทศ พัฒนการอำเภอ ท่านทักษิน มาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ท่านนริมล พรสืบ ปลัดอบต.ป่าซาง ท่านเชิดชัย แสงสุข กำนันตำบลทุ่งก่อ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอและทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยเครือข่ายเลี้ยงไก่ประดู่หางดำต้อนรับน้องๆจาก มูลนิธิดอยตุง มูลนิธิรากแก้วและโครงการปิดทองหลังพระจำนวน ๕๑ คนนำมาโดยท่านผอ.การันต์ ศุภกิจวิเลขการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม ปิดทองหลังพระฯอดีตผู้ว่านราธิวาส  มาดูงานแปลงใหญ่ไก่ประดู่หางดำ ตั้งแต่การผลิต การเลี้ยง การผสมอาหารลดต้นทุน จนถึงแปรรูป ชิมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ ได้ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวม ๕ แหล่งเรียนรู้ ได้แก่โรงฆ่าสัตว์ปีกชุมชน ฟาร์มต้นแบบลุงติ๊บ บั้งเงิน ,ป้าอัมพร พลฤทธิ์ ฟาร์มผลิตลูกคัดเลือกพันธ์นายประสงค์ อุ่นติ๊บ ,นายยสุรชัย มณีวรรณ และศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ชุมชนนายเจียม ทาวัน
 


ป้าอัมพร พลฤทธิ์ เล่าประสบการณ์การเลี้ยงไก่ให้น้องๆ
ภาพหมู่ที่ฟาร์มของนางอัพร พลฤทธิ์

นายประสงค์ อุ่นติ๊บ เล่าการใช้ตู้ฟักไข่

นายประสงค์ อุ่นติ๊บ เล่าการเริ่มต้นมาเลี้ยงไก่
เพิ่มคำอธิบายภาพ
นายประสงค์ อุ่นติ๊บ เล่าการเริ่มต้นมาเลี้ยงไก่


นายเจียม ทาวัน กับการสาธิตการผสมอาหารลดต้นทุน


มากัน ๕ คันรถตู้และอีก ๑ แวน ๑ กะบะ

การดูงานที่บ้านนายติ๊บ บั้งเงิน

การดูงานฟาร์มนายสุรพงค์ มณีวรรณ ที่มีพ่อแม่ไก่แลละตู้ฟักไข่ขนาด๑๐๐๐ฟอง
ตัวแทนน้องๆจากมูลนิธิฯกล่าวขอบคุณ