วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

ร่วมรับการประเมินงานโครการจากปศุสัตว์เขต ๕ทำหมันสุนัข แมว ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

 เมื่อเช้าวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ทีมงงานผ่าตัดทำหมันสุนัขแมวของกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับทีมงานจากปศุสัตว์อำเภอโซน ๔ ที่ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอแม่ลาว อำเภอเวียงชัย และอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกปฎิบัติงานผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ซึ่งมีการอุดหนุนงบประมาณจัดชื้อเวชภัณฑ์. มีเจ้าของสุนัขแมวนำมารับบริการจำนวน ๑๖ราย จำนวนสุนัขแมวที่มาทำหมันจำนวน ๒๔ ตัว


ประชุมกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านสันไทรงาม

 เมื่อเช้าวันที่ ๑๓มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุพล ปานพานร่วมประชุมกลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านสันไทรงามเพื่อชี้แจงการดำเนินการวิจัยที่ผ่านมาและเป้าหมายช่วงต่อไป.การบริหารการใช้วัคซีนอย่างคุ้มค่า..มีสมาชิกมาครบทั้ง 8 คน.กลุ่มเล็กแต่หนักแน่น

เยี่ยมการประชาคมไทยนิยมยั่งยืนบ้านป่าสักงาม ต.ดงมหาวัน

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา๑๑.๐๐ น.นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ ในฐานะกรรมการระดับอำเภอไปเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการระดับตำบลดำเนินการประชาคม ปรับทุกข์ ผูกมิตร โครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่บ้านป่าสักงามตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ประชาชนมาล้นหอประชุม


วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2561

ประชุมประชาคมบ้านป่าเลา หมู่ที่ ๓ ตำบลดงมหาวัน

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตวอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ในฐานะกรรมการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ ออกเยี่ยมให้กำลังใจทีมระดับตำบลประชุมประชาคมบ้านป่าเลา หมู่ที่ ๓ ตำบลดงมหาวัน ทีมงานตั้งใจกันมากชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือดีครับ
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561

เยี่ยมการประชาคมโครงการไทยนิยมยั่งยืน บ้านแม่เผื่อ

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง กรรมการระดับอำเภอโครงการไทยนิยมยั่งยืน ไปเยี่ยมชมการประชาคมโครงการไทยนิยมยั่งยืนที่บ้านแม่เผื่อ หมู่ที่ ๔ ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ผ่านไปเรียบร้อยดี


วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ร่วมกิจกรรมโครงการไถกลบตอชังเพื่อลดเผาและหมอกควัน

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกิจกรรมลดหมอกควัน งดการเผาโดยการไถกลบตอชังข้าว ที่บ้านโป่งหมู่ที่15 เมื่อเช้าวันที่ 27/2/2561 มีนายสุพันธ์ แสนบ้าน เกษตรอำเภอเป็นประธานเปิด มีนายสิงห์คำ สิทธิขันแก้ว นายก อบต.ทุ่งก่อ กล่าวรายงาน
อ.ศิริพร กีรติการกุล จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เยี่ยมสมาชิกเลี้ยงไก่ประดู่เวียงเชียงรุ้ง

เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์.  2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งนำโดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ ให้การต้อนรับคณะทีมงานของ รศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ หัวหน้าคณะประสานงานโครงการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเวียงเชียงรุ้ง พร้อมนำนักข่าวช่างภาพจาก สกว.มาถ่ายทำขบวนการเลี้ยงตั้งแต่เกิดไปจนถึงตลาดผู้บริโภคด้วย เพื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของโครงการฯ

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัดเชียงราย

 เมื่อเช้าวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมให้การต้อนรับ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัดเชียงราย ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินการ kick off ของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ทั้ง 3 ตำบล ประกอบด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล ร่วม kick off หมู่บ้านนำร่องในพื้นที่ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

โครงการฝึกอบรมเกษตรกรแบแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง

 
 เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๑ อำเภอเวียงเชียงรุ้งอบรมความรู้เรื่องการจัดการฟาร์มที่ดี GFM โดยทีมงานวิทยากรนำโดยนางสาวอรอนงค์ พิมคำไหล นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ หน. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย   ณ ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย และตอนบ่ายเสวนาการจัดการระบบปฏิทินการรับเลี้ยงลูกไก่จากศูนย์ผลิตลูกไก่ แลกเปลี่ยนการไปดูงานที่ขอนแก่น เพชรบุรี ตลอดจนการไปฝึกฝนการตลาดที่กาดแม่โจ้