วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัดเชียงราย

 เมื่อเช้าวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมให้การต้อนรับ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัดเชียงราย ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินการ kick off ของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ทั้ง 3 ตำบล ประกอบด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล ร่วม kick off หมู่บ้านนำร่องในพื้นที่ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

โครงการฝึกอบรมเกษตรกรแบแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง

 
 เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๑ อำเภอเวียงเชียงรุ้งอบรมความรู้เรื่องการจัดการฟาร์มที่ดี GFM โดยทีมงานวิทยากรนำโดยนางสาวอรอนงค์ พิมคำไหล นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ หน. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย   ณ ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย และตอนบ่ายเสวนาการจัดการระบบปฏิทินการรับเลี้ยงลูกไก่จากศูนย์ผลิตลูกไก่ แลกเปลี่ยนการไปดูงานที่ขอนแก่น เพชรบุรี ตลอดจนการไปฝึกฝนการตลาดที่กาดแม่โจ้

 

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เยี่ยมเก็บข้อมูล ฐปศ.เกษตรกรบ้านดงป่าสัก ตำบลทุ่งก่อ

เมื่อเช้าวันที่ 16  กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์และนายหริพันธุ์ มณีจันสุข พนักงานจ้างเหมาเฝ้าระวังไข้หวัดนก ได้รับมอบหมายให้ออกพื้นที่เคาะประตูบ้านเกษตรกร เพื่อแจกจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อ แนะนำการจัดการ แนะนำการทำวัคซีนในไก่ และตรวจจับพิกัด GPS ระบุที่ตั้งฟาร์ม ณ.บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งก่อ จำนวนเกษตรกร 24 ราย จำนวนไก่ 270 ตัว จำนวนเป็ด 4 ตัว ตรวจสอบแล้วไม่พบสัตวืปีกป่วยตายผิดปกติ
  


อบรมอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน

สนง.ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จัดการอบรมทบทวนความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ ขายสัตว์ ซากสัตว์ ตลอดจนโครงการเร่งด่วนของรัฐบาลที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ ให้อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านในพื้นที่ เมื่อเช้าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561ณ ห้องประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้งเชิญนายทิวากร บำรุงรส ปศุสัตว์อำเภอดอยหลวงมาเป็นวิทยากร มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 36คน โอกาสนี้มอบเสื้อยืดเป็นของขวัญวันแห่งความรัก เพื่อสมัครสมานสามัคคีปรองดองของชมรมอาสาปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง


ปฎิบัติงานตรวจโรงฆ่าสัตว์

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้งเมื่อบ่ายวันที่14 กุมภาพันธุ์ 2561 สนง.ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกปฎิบัติงานตรวจโรงฆ่าสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าสนง.ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย(นายวีระพงค์ สวยสม. ) ที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่าและตรวจที่โรงฆ่าสัตว์ปีกชุมชนบ้านห้วยห้าง ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการอย่างดีครับ
ในภาพอาจจะมี 4 คน
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

งานวิจัยลงสู่ชุมชนเกษตรกร

คลิกที่รูปอ่านข่าวทั้งหมดครับ
รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้ประสานงานโครงการฯ แนะนำว่า ควรมีองค์ประกอบของการสร้างอาชีพ 4 อย่าง คือ 1. มีพันธุ์ที่ดี สร้างแผนการผลิตที่เป็ปฏิทินการผลิตอย่างต่อเนื่อง มีมาตรฐาน 2. ใช้อาหารจากธรรมชาติ ที่หาได้จากพื้นที่ เพื่อลดต้นทุน 3. ระบบการเลี้ยงได้มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคและลดความเสี่ยงการเกิดโรค 4.มีตลาดรองรับและความสามารถในการแปรรูป
ทั้งนี้ องค์ประกอบทั้ง 4 อย่าง นี้ เกษตรกรคนเดียวไม่สามารถทำได้ เพราะฉะนั้นควรมีการรวมกลุ่มขึ้นมาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นำความรู้มาบูรณาการเพื่อสร้างอาชีพจากไก่ต่อไป รศ.ดร.ศิริพร

จดหมายข่าว(13,14,15 กุมภาพันธุ์ 2561)
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รับเครื่องอัดฟางโครงการพัฒนาจังหวัดให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคบ้านน้ำตกพัฒนา

 เมื่อบ่ายวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุุมชนเลี้ยงโคเนื้อ บ้านน้ำตกพัฒนา ร่วมกันรับเครื่องอัดฟางจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายในโครงการพัฒนาโคเนื้อคุณภาพของจังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ เครื่อง สมาชิกกลุ่มดีใจและขอบบคุณททางราชการที่ให้การสนับสนุน
ร่วมประชาคมหมู่บ้าน บ้านน้ำตกพัฒนากับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่กับองค์การบริหารส่วนตำบบลทุ่งก่อ โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมกลางหมู่บ้าน บ้านน้ำตกพัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เป็นการเข้าเยี่ยม พบปะประชาชนรับฟังใหม่ๆปัญหาตอบคำถาม ชี้แจงด้านการปศุสัตว์ เช่นการฉีดวัคซีนสุนัข แมว การฉีดวัคซีนวัว ควาย เป็นต้น ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างดีจดหมายข่าวสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ๘ กพ.๒๕๖๑


จดหมายข่าวสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง


วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ยินดีต้อนรับท่านนายอำเภอเวียงเชียงรุ้งคนใหม่นายบุญส่ง ตินารี

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2561 หน.ส่วนข้าราชการ และผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ร่วมต้อนรับท่านนายอำเภอคนใหม่นายบุญส่ง ตินารี และคณะที่มาส่ง ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ร่วมประชุมประจำเดือนกลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านโป่ง

เช้าวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา  09.30 น.นายสุพล. ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมประจำเดือน  กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านโป่ง นำเสนอหัวข้อการรู้รักสามัคคี สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มและแนะนำการจัดหารถและเครื่องอัดฟาง

วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ติดตามการเลี้ยงไก่ของเครือข่ายเกษตรกรโครงการส่งเสริมระบบบการตลาดไก่ประดู่หางดำ

 เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นางสาวสุภิชญา นัยติ๊บ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย ออกแนะนการเลี้ยงการจัดการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำพร้อมกับชั่งนำ้หนักไก่ประดู่หางดำที่นำจากขอนแก่นเข้ามาเลี้ยงใหม่ของนายบุญชวน มะลัยโย และนายอินทร นัยติ๊บ และสมาชิกในพื้นที่ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อรวบรวมข้อมูลไปศึกษาวิเคราะห์วางแผนการส่งเสริมการตลาดต่อไป

อาหารสัตว์ท้องถิ่น
  • ให้พลังงานได้แก่ รำ ปลายข้้าว มันสัมปะหลัง ข้าวโพด
  • ให้โปรตีนได้แก่ น้ำหมักหอยเชอรี่ ปลวก หนอน
  • ให้วิตามิน แร่ธาต ได้แก่ พืชสด ผักสด หนอน แมลง ใส้เดือน 
  • อาหารเสริมสุขภาพ ได้แก่ สมุนไพร น้ำหมักชีวภาพ 
  • อาหารเยื่อใย หยวกกล้วย ผัก

สูตรอาหารจากวัตถุดิบบอาหารสัตว์ในท้องถิ่น สำหรับไก่รุ่น ๑๒๐ ตัวต่อมื้อ 
หยวกกล้วยหมัก              ๒ กิโลกรัม
หยวกกล้วยสด                 ๓ กิโลกรัม
รำละเอียด                        ๖ กิโลกรัม
ปลายข้าว                     ๐.๕ กิโลกรัม
รำหยาบ                            ๕ กิโลกรัม
ข้าวเปลือกใในบางครั้งช่วงไก่กำลังไข่
น้ำหมักหอยเชอรรี่หรือเศษปลา  ครึ่งแก้ว
น้ำหมักผลไม้สุก                         ๑ แก้ว
น้ำสมุนไพรสด(ฟ้าทะลายโจร ไพล ขมิ้นชัน บอระเพด)ทุบแช่น้ำ ๑ แก้วผสมในน้ำ ๕ ลิตร
หากเลี้ยงขังคอกต้องมีหญ้าสีเขียวให้กินทุกวัน