วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

อาจารย์ รศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ติดตามเกษตรกรที่ทำหน้าที่ศูนย์คัดเลือกพันธุ์ผลิตลูกไก่


 อาจารย์ รศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ติดตามเกษตรกรที่ทำหน้าที่ศูนย์คัดเลือกพันธุ์ผลิตลูกไก่(พันธุ์แท้และลูกผสม)3ราย ที่เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย. เพื่อแนะนำปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต สัดส่วนการเลี้ยงพ่อ:แม่พันธุ์อัตราเกิดต่ำ.   ( จาก %ไข่มีเชื้อ) มีนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายไชยนิรันตร์ สุนันต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอขุนตาล ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังคำแนะนำเพื่อช่วยกันพัฒนาแก้ไขให้เกษตรกรมีผลผลิตที่ดีขึ้นตามเป้าหมายอาจารย์ศิริพร กีรติการกุล จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ติดตามเกษตรกรที่ทำหน้าที่ศูนย์คัดเลือกพันธุ์ผลิตลูกไก่ของนายสุรพงค์ มณีวรรณ แนะให้มีสมุดบันทึกจะได้แยกแยะปัญหาเพื่อแก้ไขได้ง่ายขึ้น

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561

ร่วมประชุมกับพี่น้องบ้านเวียงราชพลี

 เมื่อเช้าวันที่ ๕เมษายน๒๕๖๑นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางสาวสุภิชญา นัยติ๊บ ผู้ช่วยงานวิจัยร่วมประชุมประจำเดือนของบ้านเวียงคำฟ้าราชพลี ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อชี้แจงการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และโรคระบาดสัตว์ต่างๆ ตอบคำถามข้อสงสัยด้านปศุสัตว์ให้กับพี่น้องประชาชนที่มาประชุม เต็มศาลากลางหมู่บ้าน
 

ทำหมันสุนัขแมวร่วมกับ อบต.ทุ่งก่อที่บ้านดงชัย

เมื่อเช้าวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ทีมงงานผ่าตัดทำหมันสุนัขแมวของกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับทีมงานจากปศุสัตว์อำเภอโซน ๔ ที่ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอแม่ลาว อำเภอเวียงชัย และอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกปฎิบัติงานผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ซึ่งอบต.ทุ่งก่อให้การอุดหนุนงบประมาณจัดชื้อเวชภัณฑ์ร่วมบูรณาการกันกับปศุสัตว์จังหวัด. มีเจ้าของสุนัขแมวนำมารับบริการจำนวน ๑๖ราย จำนวนสุนัขแมวที่มาทำหมันจำนวน ๒๙ ตัว

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้งไปร่วมงานเปิดเส้นทางส่งไก่ไปจีนครั้งแรกที่เชียงแสน

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วย รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วย รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดปฐมฤกษ์ ส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปแช่แข็งไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน จ.เชียงราย โดยมีน.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5  นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้

นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ แสดงความยินดีในความสัมพันธ์ด้านการค้าที่ดีของทั้งสองประเทศ

น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รายงานความเป็นมาของการดำเนินการ
ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ และผู้ประกอบการจากจีนเข้าร่วมงาน ปัจจุบันประเทศจีนมีประชากร 1,390 ล้านคน มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แช่แข็ง 10ล้านตันต่อปี ประเทศไทยส่งออกไปจีน 450,000ตัน คาดว่าการส่งอิกในอนาคตจะมีมูลค่า 7,000ล้านบาท ทั้งนี้ได้มีผู้ประกอบการของไทย นำสินค้าปศุสัตว์ ประเภทไก่ สุกร โค นมโค ไข่ไก่ และน้ำผึ้งให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมและชิม ซึ่งจะเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออกไปจีนในอนาคต
นายพินิจ แก้วจิตรคงทอง กล่าวต้อนรับผู้มาเยือนและร่วมงาน

บรรยากาศของงานที่เป็นไปอย่างอบอุ่น
การยกตู่คอนเทนเนอร์บรรจุไก่ส่งไปจีนโดยทางเรือที่ท่าเรือพาณิชย์แห่งที่สอง

กรมปศุสัตว์ ทีมงานคุณภาพเราพร้อมแล้ว

ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน
ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียยงรุ้ง รับหน้าที่ช่วยเก็บภาพเหตุการณ์ เพื่อรายงานต่อไป

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

อบต.ป่าซางจัดกิจกรรม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
นายสมควร นัยติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย กล่าวเปิดกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อเช้าวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง มีนายสุพล ปานพานปศุสัตว์อำเภอ พร้อมกับปลัด อบต.ทีมงานเจ้าหน้าที่ อบต. ตลอดจนอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ร่วม 50คน ร่วมพิธี ให้โอวาทเสร็จแล้วมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และปล่อยแถวอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านออกดำเนินการฉีดวัคซีนต่อไป
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

ประชุมมอบนโยบายนายอำเภอใหม่ที่อบต.ดงมหาวัน

เมื่อบ่ายวันที่ 23 มีนาคม 2561 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ไปร่วมประชุมการมอบนโยบายของนายอำเภอคนใหม่นายบุญส่ง ตินารี ที่ ห้องประชุมอบต.ดงมหาวัน มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ ทีมงานบริการ และสมาชิก อบต.ดงมหาวัน ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

ประชุมพบปะหารือเพื่อมอบนโยบาย อบต.ป่าซาง

 เมื่อวันที่ 22 มี.ค 61 นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งได้ประชุมพบปะหารือเพื่อมอบนโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ให้บรรลุผลสำเร็จ โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง / ข้าราชการ พนักงานของ อบต.ป่าซาง / หัวหน้าส่วนราชการต่างๆของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง / สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซางทุกหมู่บ้าน ร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ การปฏิบัติงานตามภารกิจและการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญต่างๆ ของ อบต.ป่าซางได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี


นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

หัวหน้าส่วนราชการ

ีมงานริหารและสภา อบบต.ป่าซาง

ติดตามท่านนายอำเภอเวียงเชียงรุ้งคนใหม่ นายบุญส่ง ตินารี มอบนโยบาย

เมื่อเช้าวันที่21 มีนาคม 2461 นายสุพล ปานพาน และหัวหน้าส่วนราชการ ติดตามท่านนายอำเภอเวียงเชียงรุ้งคนใหม่ นายบุญส่ง ตินารี มอบนโยบายสำคัญให้เจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งก่อ ณ ห้องประชุมของ อบต.ทุ่งก่อ มีทีมบริหารสภาและข้าราชการ ตลอดจน สมาชิกสภาทุกหมู่้านร่วมรับฟัง

วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561

นายบุญส่ง ตินารี มอบนโยบายสำคัญให้ทีมงานบริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เมื่อเช้าวันที่20 มีนาคม 2561 นายสุพล ปานพาน และหัวหน้าส่วนราชการ ติดตามท่านนายอำเภอเวียงเชียงรุ้งคนใหม่ นายบุญส่ง ตินารี มอบนโยบายสำคัญให้ทีมงานบริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  ณ ห้องประชุมของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า    มีทีมบริหารสภาและข้าราชการ ตลอดจน สมาชิกสภาร่วมรับฟัง