วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เยี่ยมโคโครงการธนาคารโค กระบือ ที่มอบให้อาสารายละ๕ ตัว


เมื่อวันที่ ๑๖ พศจิกายน ๒๕๖๐ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกพื้นที่เยี่ยมอาสาปศุสัตว์ที่ได้รับโค จากโครงการธนาคารโคกระบือตามแนวพระราชดำริ ได้แก่นายบุญชวน มะลัยโย ที่ไปรับมาเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สภาพโคยังสมบูรณ์สบายดีออกพื้นที่เคาะประตูบ้านเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก


 วันที่ 16 พ.ย. 2560 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นายหริพันธุ์ มณีจันสุข พนักงานจ้างเหมาฯผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกพื้นที่เคาะประตูบ้านเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก โดยให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ปีก แนะนำการทำวัคซีนในไก่ การจัดการฟาร์ม และแจกน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่บ้านโป่ง หมู่ที่1 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้งจ.เชียงราย  เกษตรกร รวม 3ราย จำนวนไก่ 106 ตัว เป็ดจำนวน 30ตัว ไก่ไข่ 25 ตัวร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งก่อ

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งก่อ ณ อาคารศูนย์สุขภาวะชุมชนอำเภอ ม.11 ต.ทุ่งก่อ เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2560 เวลา 09.00น. โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน พม.จ.ชร.ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนักเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งก่อจำนวน 150 คนร่วมพิธีทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมร่วมกันและมีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองตลอดจนมีโอกาสพบปะเพื่อนรุ่นราวเดียวกันมากขึ้นฯ
นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.เป็นประธานพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งก่อ ณ อาคารศูนย์สุขภาวะชุมชนอำเภอ ม.11 ต.ทุ่งก่อ

 นายอัคพล วันดี อาสาปศุสัตว์ ประธานกลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านทุ่งก่อ นำกระบือที่ชื่อเจ้าเชียงรุ้ง มาแสดงโชว์การบังคับต่างๆ  
นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งก่อ

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เยี่ยมกลุ่มเลี้ยงกระบือในโครงการ ธนาคารโคกระบือตามแนวพระราชดำริ บ้านป่าสักงาม

วันที่ 8 พ.ย. 2560 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้  นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาลและนางยุพา คำสมุด  ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกพื้นที่เคาะประตูบ้านเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก โดยให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ปีก แนะนำการทำวัคซีนในไก่ การจัดการฟาร์ม และแจกน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่บ้านป่าสักงาม  หมู่ที่9 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้งจ.เชียงราย ร่วมกับธนาคาร ธกส.  เกษตรกร รวม 14ราย จำนวนไก่ 567 ตัว  ตรวจสอบแล้วไม่พบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติและได้เข้าเยี่ยมบ้านเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ แจ้งว่ากระบือป่วย 1 ตัว มีอาการเจ็บตาน้ำตาไหลจึงได้เข้าทำการรักษาเป็นที่เรียบร้อยปศุสัตว์อำเภอร่วมประชุมกรรมการปิดทองหลังพระ

8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอภ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมอำเภอ เพื่อชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการ การสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำ การแต่งตั้งคณะทำงานด้านช่าง การเขียนแบบถอดแบบ การคำนวณประโยชน์ที่ราษฎรจะได้รับฯโดยมี หน.ส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผอ.กองช่าง อปท. ปลัดอำเภอ และปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมประชุม

ร่วมประชุมสรุปงานวางดอกไม้จันทร์

 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอภ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ ห้องประชุมอำเภอเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและขอบคุณผู้มีส่วนร่วมและเสียสละทำงานด้วยความเต็มใจทุกคนจนงานสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย


วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ตรวจสอบร้านอาหารสัตว์ในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล นายหริพนธุ์ มณีจันทร์สุข ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารสัตว์เพื่อแนะนำและต่อใบอนุญาตที่กำลังจะหมดอายุ ในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑๙ ร้าน ในห้วงวันที่ ๑-๓ พฤษจิกายน ๒๕๖๐


ออกพื้นที่เคาะประตูบ้านเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก


 วันที่ 3 พ.ย. 2560 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้  นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาลและนายหริพันธุ์ มณีจันสุข พนักงานจ้างเหมาฯ ออกพื้นที่เคาะประตูบ้านเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก โดยให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ปีก แนะนำการทำวัคซีนในไก่ การจัดการฟาร์ม และแจกน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่บ้านโป่ง หมู่ที่ 13 ,15 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้งจ.เชียงราย เกษตรกร รวม 3 ราย จำนวนไก่ 98 ตัว เป็ด 19 ตัวห่าน 17ตัว ตรวจสอบแล้วไม่พบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ร่วมงานบุญกฐินอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ณ วัดดอยพระบาททุ่งก่อ

 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอภ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.เป็นประธานการประชุม หน.ส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท.ผู้บริหารสถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานความมั่นคง กำนันผู้ใหญ่บ้านฯเพื่อประสานการปฏิบัติงานในพื้นที่ของทุกภาคส่วนจากนั้นได้ร่วมกันทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2560 ของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ณ วัดดอยพระบาททุ่งก่อ ม.14 ต.ทุ่งก่อนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร อปท.ผู้บริหารสถานศึกษา กำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯ สมาชิกสภาท้องถิ่น พี่น้องชาวเวียงเชียงรุ้ง ร่วมทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๐ ของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ณ วัดดอยพระบาททุ่งก่อ ม.14 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่๒ พฤษจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.ออกพื้นที่เคาะประตูบ้านเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกวันที่ 2 พ.ย. 2560 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้  นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาลและนายหริพันธุ์ มณีจันสุข พนักงานจ้างเหมาฯ ออกพื้นที่เคาะประตูบ้านเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก โดยให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ปีก แนะนำการทำวัคซีนในไก่ การจัดการฟาร์ม และแจกน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่บ้านห้วยขี้เหล็กกลาง หมู่ที่11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้งจ.เชียงราย เกษตรกร รวม 3ราย จำนวนไก่ 150 ตัว ตรวจสอบแล้วไม่พบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปก


วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

บริการสุขภาพสัตว์กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านประชาร่วมใจและบ้านโป่ง


 เมื่อวันี่ ๓๑ ตุลาคม และ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล และนายหริพันธ์ มณีจันทร์สุข ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกบริการสุขภาพโค กระบือ ของนายหมั้น ถาคำ เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านประชาร่วมใจ ตำบลป่าซาง และนายศุภชัย นัยติ๊บ สมาชิกกลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านโป่ง ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงร้ง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีอาการป่วยซึม ไม่กินอาหาร  บางตัวแท้งลูก