วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำ


เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำ ที่โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย (วัดศรีดอนชัย) โดยการบรรยายความเป็นมาของโครงการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำและนำผลิตภัณฑ์จากไก่ประดู่หางดำให้นักเรียนผู้สูงอายุได้ชิมและตอบแบบสอบถาม การดำเนินการผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณคณะอาจารย์ของโรงเรียนฯเป็นอย่างสูง
กรมปศุสัตว์ให้การสนับสนุน ในโครงการแปลงใหญ่ไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ ที่เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

เมื่อวันที่14พฤศจิกายน 2561 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ตรวจรับเครื่องผสมอาหารแนวนอนพร้อมชุดลำเลียง ๑ เครื่อง และกรงตับสำหรับแม่พันธุไก่ พร้อมราน้ำรางอาหารจำนวน ๒๐ ชุด ที่กรมปศุสัตว์ให้การสนับสนุน ในโครงการแปลงใหญ่ไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ ณ.ฟาร์มของนายประสงค์ อุ่นติ๊บ หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
รถใหญ่เข้าฟาร์มไม่ได้

ใช้อีแต๋นเพื่อนบ้านที่ผ่านมาช่วยขนเข้าฟาร์มแทนอย่างเท่เลยอีแต๋นสารพัดประโยชน์


งานนี้ถ้าเพื่อนบ้านไม่ผ่านมาถ้าจะลำบากมากมาแล้วกรงตับสำหรับแม่ไก่ พ่อไก่ที่ตั้งใจจะรีดน้ำเชื้อทำผสมเทียมไก่

เลื่อนเดินหน้าขึ้นไม่ได้ต้องถอยหลังเข้าฟาร์ม


วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

"ออกพื้นที่เก็บข้อมูลรูปภาพเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านทุ่งก่อ"เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายสุพล ปานพาน  ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้ นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาลและนางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกพื้นที่เก็บข้อมูลรูปภาพ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือบ้านทุ่งก่อ เข้าเยี่ยมให้คำแนะนำการจัดการฟาร์มไม่ให้มีกลิ่นเหม็น แนะนำการดูแลในเรื่องอาหารสำหรับกระบือ ณ.บ้านทุ่งก่อ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จำนวนเกษตรกร 5 ราย จำนวนกระบือ 14 ตัว"ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมกระบือป่วย"บ้านดงมหาวัน หมู่ที่ 12


เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561  นายสุพล ปานพาน  ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้ นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาลและนางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมกระบือ ของเกษตรกรบ้านดงมหาวัน หมู่ที่ 12 ตามที่ได้รับแจ้ง จากเกษตรกรว่ามีกระบือแม่พันธุ์ป่วย จำนวน 1 ตัว จึงเข้าทำการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ.บ้านใหม่มหาวัน หมู่ที่ 12 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จำนวนเกษตรกร 1 ราย จำนวนกระบือ 10 ตัว 

"เข้าสำรวจสุขภาพแม่พันธุ์โคเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ" บ้านน้ำตกพัฒนา
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายสุพล ปานพาน  ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  มอบหมายให้ นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ออกพื้นที่เข้าสำรวจสุขภาพเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์โคเนื้อ ของกลุ่มโคเนื้อบ้านน้ำตกพัฒนา โดยสำรวจสุขภาพโคเนื้อของกลุ่มทั้งหมด 50 ตัว พบที่มีปัญหา เกษตรกร 3 ราย จำนวนโคเนื้อ 5 ตัว และได้ทำการตรวจการตั้งท้องของแม่โค จำนวน 5 ตัว เจอโคแม่พันธุ์ 1 ตัว ผสมไม่ติด อีก 4 ตัว ตั้งท้อง ณ.บ้านน้ำตกพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จำนวนเกษตรกร 3 ราย จำนวนโคเนื้อ 5 ตัว สำรวจตามแบบฟอร์มเป็นที่เรียบร้อยแลัว
"ตรวจเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ที่ต้องการขึ้นทะเบียน สถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค พร้อมเก็บตัวอย่าง swod ไก่"วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

นายสุพล ปานพาน  ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  มอบหมายให้ นายนางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์และ นายภานุวัฒน์ ดำคำ พนักงานจ้างเหมาชุดเฉพาะกิจไข้หวัดนก ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยม เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่ไข่ทฤษฏีใหม่ ที่ต้องการ ขึ้นทะเบียนสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค แนะนำการปรับปรุงฟาร์มให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ แนะนำการทำวัคซีนในไก่ การจัดการสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม พร้อมเก็บตัวอย่าง swod ไก่ ณ.บ้านป่าห้า หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จำนวนเกษตรกร 7 ราย จำนวนไก่พื้นเมือง 65 ตัว จำนวนไก่ไข่ 35 ตัว ตรวจสอบแล้วไม่พบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ


วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เยี่ยมฟาร์มเลี้ยงไก่ของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโป่ง ม. 1 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางยุพา คำสมุด พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์ เข้าเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงไก่ของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโป่ง ม. 1 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย แนะนำการจัดการฟาร์ม แนะนำการทำวัคซีนในไก่ เข้าสำรวจฟาร์มเลี้ยงไก่ จำนวนไก่ไข่ 45 ตัว จำนวนไก่พื้นเมือง 24 ตัว
เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คุณครูเกษตรบ้านโป่งมาเยี่ยมชมกิจการขอศูนย์ผลิตลูกไก่ประดู่หางดำของนายสุรพงค์ มณีวรรณ บ้านเหล่า และขอชื้อไก่รุ่นไปให้นักเรียนฝึกเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารกลางวันในอนาคต