วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สู่ขวัญควายที่บ้านทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย

น้องควายได้รับการสู่ขวัญแล้ว
 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมกิจกรรมสู่ขวัญควาย ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงควายบ้านทุ่งก่อ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เนื่องในวันอนุรักษ์ควายประจำปี( 14 พฤษภาคม 2561 ) นอกจากนั้นยังมีการประชุมกลุ่มชี้แจงสัญญาการยืมควายจากธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ ซึ่งกลุ่มนี้ได้รับกระบือเพิ่มเติมอีก 10 ตัว เมื่อ 27เมษายน 2561ที่ผ่านมาและเคยได้รับมาก่อนหน้าอีก 19 ราย

สมาชิกกลุ่มเตรียมเครื่องประกอบพิธีสู่ขวัญควาย

นายอัคคพล วันดี กล่าวคำสู่ขวัญควาย

บรรยากาศก่อนการสู่ขวัญ


เริ่มการสู่ขวัญ

บางรายเริมไถนาทำเอาที่เลี้ยงควายเริ่มหดหายไปตามฤดูกาล

เตรียมเครื่องสักการะสู่ขวัญ

ทำสัญญายืมควายหลังจากได้รับควายมานานสิบกว่าวันแล้ว

ทุ่งนาเลี้ยงควายกำลังจะกลายเป็นนาข้าวหลังฝนตกมาหลายวัน

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ครั้งที่ ๔ ทีมงานไทยนิยมยั่งยืน

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ ๔ ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเททศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video conference) มีท่านนายอำเภอบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธาน เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย


วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

อบรมการเลี้ยงสัตว์แบบปราณีต


วันที่ 10  พฤษภาคม  2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายโดยนายสันติ พรพิพัฒน์ศิริ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ ต.ดงมหาวัน จำนวน 20 ราย โครงการ สร้างและพัฒนาเกษตร  ณ.ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์นายบุญชวน มะลัยโย
วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พบกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านสันไทรงาม ดงมหาวัน

 เมื่อเช้าวันที่7พฤษภาคม2561 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางสาวสุภิชญา นัยติ๊บ ผู้ช่วยวิจัยส่งเสริมการตลาดไก่ประดู่ฯร่วมประชุมกลุ่มย่อยกับวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่ประดู่ตำบลดงมหาวัน ณ.ที่ทำการกลุ่มบ้านสันไทรงาม ได้นำเสนอความก้าวหน้าของการวิจัยปัญหาอุปสรรคการแก้ไข และรับฟังปัญหาของกลุ่ม ซึ่งกลุ่มนี้มีปัญหาน้อยเพราะจะรับลูกไก่มาเลี้ยขุนเป็นหลัก มีตลาดในชุมชนพอสมควร อย่างไรก็ตามกลุ่มก็แสดงความเป็นห่วงการตลาดในช่วงหน้าฝนว่าอาจจะมีความต้องการลดลงแนะนำให้ศูนย์ผลิตลูกไก่ลดการฟักลงบ้าง ทั้งนี้ได้นำเสนอการสร้างเครือข่ายแปลงใหญ่ให้เข้มแข็งเพื่อจะได้จัดหาทุนจากรัฐบาลผ่าน ธกส.ชึ่งคิดดอกเบี้ยน้อยมากอีกทั้งเป็นวาระแห่งชาติด้วย สุดท้ายมอบตาข่ายให้เกษตรกรที่สมัครเข้าโครงการป้องกันโรคที่ดีและการจัดการเลี้ยงที่เหมาะสม (GOOD FARMING MANAGEMENT(GFM) )
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561

อ.เวียงเชียงรุ้ง รับมอบกระบือเพศเมีย 50 ตัว โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ"

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายอนันต์ นามวงศ์ หน.กล่มยุทธฯ , นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง , เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และเกษตรกรเป้าหมาย ร่วมตรวจรับกระบือ จำนวน 50 ตัว ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างเลือดแล้วป้ายสไลด์ , เก็บอุจจาระ และฝังไมโครชิฟ ครบทุกตัว จำนวน 50 ตัว เพื่อตรวจสุขภาพสัตว์ที่ได้รับใหม่ พร้อมเน้นย้ำการจัดการเลี้ยงดูสัตว์ในช่วงระยะกักสัตว์ 15 วัน และการดูแลสุขภาพสัตว์อย่างใกล้ชิด รวมผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 89 คน ซึ่งเกษตรเป้าหมายมีความพึงพอใจในการตรวจรับสัตว์ในครั้งนี้
วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

เตรียมคอกควายที่จะมาแจกในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

 เมื่อเช้าวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ นายอนันต์ นามวงค์ หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นายก้องเกียรติ รอวิลาน เจ้าหน้าที่สัตวบาล นายจันทร์ รักลีน พนักงานสัตวบาล นำเกษตรกรที่จะรับกระบือในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ทำคอกพักกระบือและซองบังคับเพื่อตรวจสุขภาพ เก็บตัวอย่างเลือด อุจจาระ ตลอดจนฝังไมโครชิพ  ทำเครื่องหมายจับฉลาก  เกษตรกรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เสร็จพอดีเที่ยง
ให้คำแนะนำนัดหมายกำหนดการต่างๆในวันมอบกระบือ

ให้คำแนะนำนัดหมายกำหนดการต่างๆในวันมอบกระบือ

วางแผนการทำคอกแลละซอง
 
ระหว่างรอซองเหล็กที่กำลังขนมาจากอำเภอเมือง
 
ลงมือ่วยกันทำคอกตามที่วางแผนผังไว้