วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เยี่ยมเกษตรกร

เมื่อเช้าวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทีมงานสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง.จังหวัดเชียงราย นำโดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ นายจันทร์ รักลีน พนักงานสัตวบาล ออกปฎิบัติงาน

  1. เยี่ยมเกษตรกรแปลงใหญ่นายอินทร นัยติ๊บ บ้านสันไทรงาม  ตำบลดงมหาวัน  ผลการติดตามของนายอินทรมีลูกประดู่หางดำที่นำมาเลี้ยง๑๐๐ตัว ลูกไก่นอนทับกันตาย ๑ ตัว
  2. และเยี่ยมเกษตรกรทฤษฎีใหม่นางจันทร์เพ็ญ สวัสดิ์นะที บ้านป่าเลา ตำบลดงมหาวัน ผลการติดตามไก่ไข่ มีการชื้อไก่ไข่เพิ่ม ผลผลิตไข่ไก่ออกตลอดมีการขายไข่ได้ตลอดไม่มีปัญหา
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการ๙๑๐๑

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอโครงการ๙๑๐๑
เมือวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐น.มีท่านนายอำเภออนันต์ สมุทรารินทร์ เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือของรายละเอียดโครงการที่ผ่านการอนุมัติเพื่อความถูกต้องชัดเจน ก่อนออกติดตามการดำเนินการ เนื่องจากที่ผ่านมามีการดำเนินการเสนอโครงการที่รวดเร็วเกินไป ที่ประชุมมีมติให้ทำเรื่องหารือจากคณะกรรมการชุดใหญ่เนื่องจากมีการอนุมัติไปแล้ว

บริการสุขภาพสัตว์ช่วงหน้าฝน

 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.35 น.นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้มอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาลและนางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ได้ออกตรวจเยี่ยมโคป่วย ของเกษตรกร ณ.บ้านทุ่งก่อ หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ จำนวนเกษตรกร 1ราย จำนวนโค 5 ตัว ตามที่ได้รับการแจ้งจากเจ้าของว่ามีโคเป็นไข้ซึมไม่กินหญ้า  ได้ดำเนินการรักษาให้พร้อมแนะนำการจัดการการเลี้ยงในช่วงหน้าฝน ให้โคได้อยู่สบายไม่เปียกชื้น ตลอดจนควรพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างน้อยเดือนละสองครั้งในช่วงที่มีการป่วยของโค
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เจาะเลือดไก่เพื่อตรวจหาระดับความคุ้มกันโรค และการมอบลูกไก่ประดู่หางดำให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่

      วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เมือ่เวลา 09.00 น.นายสุพล ปานพาน ได้มอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาลและนางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ปฎิบัติงานเจาะเลือดในไก่พื้นเมืองของกลุ่มโครงการแปลงใหญ่(ไก่ประดู่หางดำ)ที่ได้รับการทำวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเชิล และเป็นเกษตรกรที่ได้รัมาตรานการป้องกันโรคไข้หวัดนก  จำนวนไก่ที่เก็บซีรั่ม 25 ตัว จำนวนเกษตร 5 ราย
และในวันเดียวกันเวลา 10.30น.ได้ติดตามการดำเนินการรับมอบลูกไก่ประดู่หางดำ จำนวน 705 ตัวให้แก่เกษตรกรแปลงใหญ่ จำนวน 10 ราย ณ.บ้านดงชัย หมู่ที่2 ต.ทุ่งก่อ
เจาะเลือดไก่พื้นเมือง


ติดตามรับมอบลูกไก่ประดู่หางดำปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้มอบหมายให้ปลัดอำเภออาวุโส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กลุ่มพลังมวลชน จัดขบวนพร้อมด้วยเครื่องราชสักการะ พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย
ท่านประธานในพิธี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ตัวแทนมวลชนของอำเภอเวียงเชียงรุ้งวางพานพุ่ม

ทีมสาวงามเวียงเชียงรุ้ง ถือพานพุ่มดอกไม้สักการะ

ไปก่อนได้ภาพเดี่ยวๆ

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประชุมโครงการผ่อดีดี"เฝ้าระวังแลละควบบคุมโรคระบาดสัตว์ที่ติดต่อถึงคนด้วยเทคโนโลยี่ดิจิตอล


ผอ.ป้องกันสาธารณภัยเชียงราย เป็นตัวแทน ผจว.เชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมฯ
 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมอบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการ " เฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์ที่ติดต่อถึงคนด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล" PODD ระดับตำบลและเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนในระดับอำเภอต่อไป ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงรายแกรนรูม  จังหวัดเชียงราย


ดร.สมพร วิเศษศิริกุล, น.สพ.วิศิษฎ์ วิชาศิลป์ ผู้ประสานงานโครงการผ่อดีดีด้านวิชาการ,ผอ.ปภ.ชร.,ผศ.ุต่วน แก้วปินตา
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ท่านปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมอบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการ " เฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์ที่ติดต่อถึงคนด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล" PODD ระดับตำบลและเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนในระดับอำเภอต่อไป ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงรายแกรนรูม  จังหวัดเชียงราย
ดร.สมพร พรวิเษศิริกุล และ ผศ.บุญต่วน แก้วปินตา วิทยากรบรรยายโครงการฯ


บริการสุขภาพกระบือ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายสุพล ปานพาน ได้มอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล และนางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ได้เข้าเยี่ยมฟาร์มของนาย อุ่น สุขเกษม ตามที่เกษตรกรได้แจ้งมาว่ากระบือป่วยไม่สบายไม่ยอมกินหญ้า ซึม และทำการรักษาเรียบร้อยแล้ว ณ. บ้านทุ่งก่อ หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ จำนวน 6 ตัว กระบือป่วย 1ตัว

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

นำอาสาปศุสัตว์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 สนง.ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งนำเครือข่ายอาสาปศุสัตว์เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ที่ห้องงานระบาดวิทยา โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ต้องขอขอบคุณทีมงานโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งเป็นอย่างสูงที่ให้บริการอำนวยความสะดวกดีเยี่ยมครับ
มีวัดความดันโลหิต ชักประวัติ การตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนการรับวัคซีน และพักดูอาการด้วยหลังจากการฉีดวัคชีนแล้วประมาณ15 นาที


วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2560

ชาวปศุสัตว์เชียงรายร่วมใจถวายเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ได้ร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2560 ณ วัดป่าดอยคำนิรันดร์ ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เพื่อสืบสานวัฒธรรมและประเพณีต่อไป


วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้งนำไก่ประดู่หางดำร่วมงานแก้วมังกรบ้านโป่ง

 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.เป็นประธานเปิดงานเทศกาลแก้วมังกรของดีเวียงเชียงรุ้ง ณ สวนแก้วมังกร บ้านโป่ง ม.1 ต.ทุ่งก่อ มีพื้นที่ปลูกประมาณ 500ไร่ จำนวนกว่า 60 ครัวเรือนสร้างรายได้ให้เกษตรกรไร่ละ 50,000.-ถึง 60,000.-บาทต่อปีดีกว่าการปลูกข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง สามารถสร้างรายได้เข้าหมู่บ้านปีละกว่าสามสิบล้านบาท สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ครอบครัวของเกษตรกร และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรผู้สนใจ ซึ่งปัจจุบันกลุ่มผู้ปลูกแก้วมังกร อ.เวียงเชียงรุ้ง ได้เข้าร่วมหุ้นกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จ.เชียงราย แต่เกษตรกรยังคงหาตลาดเพื่อจำหน่ายผลผลิตของกลุ่มเองและมีความต้องการห้องเย็นเพื่อชลอการขายเวลาผลผลิตออกพร้อมกัน