วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

ปศุสัตว์ร่วมพิธี เปิดและปิดการอบรม ชรบ.

เมื่อวันที่ 16 -17 มกราคม 2560 อำเภอเวียงเชียงรุ้งดำเนินการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน จัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน จำนวน 100 นาย โดย มีนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.เป็นประธานเปิดการอบรม   จากพื้นที่สามตำบล ณ หอประชุมอำเภอฯเพื่อใช้เป็นกำลังพลในการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเช่นการตั้งด่านชุมชน แหล่งข่าวยาเสพติด การค้ามนุษย์ การช่วยเหลือด้านหมอกควันไฟป่า การป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ และมอบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม วันที่ 17 มกราคม  2560

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

เก็บตัวอย่าง CIoacal swab ไก่พื้นเมือง ไก่ชน

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล นางสาวรัฐญาพร สุริยะเสน ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกปฏิบัติงานโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนกแบบบูรณาการ กิจกรรมเก็บตัวอย่าง CIoacal swab ไก่พื้นเมือง ไก่ชน ฟาร์มที่ปรับเปลี่ยนการเลี้ยงส่มาตรฐานที่ดี ของนายปริญญา แจ่มกระจ่าง และนายดวงทิพย์ กาจีนะ

นายปริญญา  แจ่มกระจ่าง


นายดวงททิพย์ กาจีนะ


สภากาแฟอำเภอเวียงเชียงรุ้งเดือนมกราคม๒๕๖๐

 12 ม.ค.60 เวลา 07.00น.มีนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.จัดให้มีสภากาแฟ ณ ศาลากลางสระน้ำบริเวณที่ว่าการอำเภอ เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการโดยมี หน.ส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร อปท.,ปลัดอำเภอเข้าร่วมกิจกรรม


วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่

นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งกล่าวเปิดงาน
นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานมอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ให้เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 58ราย เมื่อเช้าวันที่10มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง พื้นที่อำเภอเีวียงเชียงรุ้งมีหัวหน้าการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพหหลัก กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ


ถุงอาหารรั่วต้องดูแลเปลี่ยนถุง

ปัจจัยที่จะแจก

รับไก่ไข่คนละ ๕ ตัว

เพื่อให้ไก่ไข่ปลอดภัยไม่ป่วยตายก่อนจะได้กินไข่อบรมแนะนำกการการจัดการการเลี้ยงโดยปศุสสัตว์อำเภอ

 


ยาย ตา ยังเลี้ยงไหวเหรอครับมาลงทะเบียนรับไก่
 
ลงะเบียนรับอาหาร


หัวหน้าส่วนราชการมาร่วมแจก

 โมงเช้าเดินทางมารับไก่แต่เช้า  หลังจากที่เจ้าหน้าจังหวัดไปรับไก่ี่ฟาร์มตั้งแต่ตอนตีสาม  รถก้อเก่าเราก้ออดทน...ตนสำราญงานสำเร็จ

ตรวจสอบให้ดีอย่าขาด อย่าเกิน จะยุ่ง

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ พรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ 2559

เมื่อวันที่ 6 ม.ค.60 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นำโดย น.สพ.กฤษณิ์ พิมพ์งาม ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ พรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ 2559 วิทยากรโดย น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ณ ห้องประชุม ทต.บ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จเชียงราย  โดยท่านนายกทองคำ ยาปโหิต นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเหล่า กล่าวต้อนรับแนะนำสถานที่ มีนายจิตรกร ธิวงค์เวียง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารการปกครอง (ปลัดอาวุโส) เป็นตัวแทนนายอำเภอมาเป็นประธานเปิดการประชุม ร่วมฟังการบรรยาย มีผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมจำนวน  ๓๐ ราย
ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอขุนตาล และอำเภอดอยหลวงร่วมการประชุมด้วย การประชุมสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการอย่างกว้างขวาง ขอขอบคุณเทศบาลตำบลบ้านเหล่าที่อนุเคราะห์สถานที่

 น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ผู้อำนวยการ่ายพัฒนาสินค้าปุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์เขต๕ วิทยากรบรรยาย พรบ.
 แขกผู้มีเกียรติมาร่วมพิธีเปิด  พ.ต.ณรงค์ ราชตา หัวหน้าชุดรักษาความสงบประจำอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
 นายสัตวแพทย์กฤษณ์ พิมพ์งาม และ สัตวแพทย์หญิงธีรัตนธาวัลย์ โตบรรลือภพ จาก กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปุศุสัตว์เชียงราย ชี้แจงแนวทางการดำเนินการจำหน่ายเนื้อสัตว์ของจังหวัดเชียงราย

 นายจิตรกร ธิวงค์เวียง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารการปกครอง (ปลัดอาวุโส) เป็นตัวแทนนายอำเภอมาเป็นประธานเปิดการประชุม
 นายจิตรกร ธิวงค์เวียง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารการปกครอง  มาเป็นประธานเปิดการประชุม

 สัตวแพทย์หญิงธีรัตนธาวัลย์ โตบรรลือภพ จาก กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปุศุสัตว์เชียงราย
 บรรยากาศระหว่างการประชุม
 นายกทองคำ ยาปโหิต นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเหล่า กล่าวต้อนรับแนะนำสถานที่
 นายทองคำ ยาปโลหิต กล่าวต้อนรับ และแนะนำสถานที่ของเทศบาล

 ทีมงานลงทะเบียน


 หมออัฐพงษ์ อำไพพิศ หน.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทบาลบ้านเหล่า ดำเนินรายการ


 หมอสมบัติ ศุภประภาพร วิทยากรบรรยาย พรบ.ใหม่
 บรรยากาศการตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆ
  บรรยากาศแลกเปลี่ยนและการตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆ
  บรรยากาศการชักถาม และตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆ