วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เยาวชนคนรักควายในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม. /ถ61   สนง.ปศุสสัตว์จังหวัดเชียงราย โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนฯร่วมกับสนง.ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จัดฝึกอบรมนักเรียน โครงการเยาวชนคนรักควายในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก อ.เวียงเชียงรุ้ง โดยได้จัดกิจกรรม ให้นักเรียนได้เรียนรู้และทราบถึงสถานการณ์และวิกฤติควายไทย พฤติกรรมของควายและการฝึกควายไถนา พร้อมทั้งสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสอนการทำข้าวโพดหมักนำมาเป็นเสบียงอาหารสัตว์ไว้ใช้ในยามคลาดแคลน โดยทีนักเรียนที่สนใจและเข้าร่วมโครงการจำนวน 10รายร่วมกิจกรรมวันคล้ายววันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในนามของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ประมงอำเภอ ร่วมกันวางพานดอกไม้สดสีเหลืองในวันพ่อ กราบถวายบังคม ทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายววันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อเช้าวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย พร้อมๆกับอีกหลายหน่วยงาน ทั้งข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พสกนิกรชาวเวียงเชียงรุ้งทุกหมู่เหล่า

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

"ออกพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงกระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ บ้านทุ่งก่อ หมู่ที่ 4"

เมื่อวันที่  6  ธันวาคม  2561นายสุพล ปานพาน  ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  มอบหมายให้ นางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ และ นายภานุวัฒน์ ดำคำ พนักงานจ้างเหมาชุดเฉพาะกิจไข้หวัดนก  ออกพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงกระบือ    ของโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่เกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อเข้าสำรวจจำนวนกระบือ และจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มกระบือบ้านทุ่งก่อเพื่อนำมาทำแบบแผนการประชุม การออมเงินในกลุ่ม และกิจกรรมสร้างความสามัคคีของลูกกลุ่มบ้านทุ่งก่อ เพื่อทำเป็นตัวอย่างให้กับกลุ่มอื่นในโครงการธนาคารโค-กระบือ ณ.บ้านทุ่งก่อ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จำนวนเกษตรกร 21 ราย จำนวนกระบือ 25 ตัว
วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ประชุมข้าราชการสังกัดกรมปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายประจำเดือนพฤศจิกายน2561

 นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายเป็นประธานการประชุมข้าราชการสังกัดกรมปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายประจำ เดือนพฤศจิกายน2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  เพื่อสั่งการ หารือ ชี้แจง การดำเนินงานโครงการและติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ ทั้งนี้มี ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอาหารสัตว์เชียงราย  หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงราย และบูรณาการดำเนินงาน  และปศุสัตว์อำเภอจาก18อำเภอประชุมอย่างพร้อมเพียงวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การมอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบแบบรับรองการขึ้นทะเบียนกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านดงชัย 
 เมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายสุพล ปานพาน  ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  มอบหมายให้ นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาลเข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ร่วมกับหัวส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และได้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับเกษตรกรที่ได้รับรองมาตรฐานในการผลิตอาหารปลอดภัย กลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำภายใต้กิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร , กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ ,การขึ้นทะเบียนแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ณ.หอประชุมที่ว่าอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านเหล่า ตำบลทุ่งก่อ

นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านสันไทรงาม ตำบลดงมหาวัน

นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนกลุ่มเลี้ยงโค กระบือบ้านน้ำตกพัฒนา ตำบลทุ่งก่อ
นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านป่าตึง ตำบลดงมหาวันนายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านสันไทรงาม ตำบลดงมหาวัน

อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ปีก

เรียนรู้การส่องไข่ การใชู้้ฟักเพื่อเพิ่มผลลผลิตอย่างสม่ำเสมอ
 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จัดการอบรมเกษตรกรในโครงการศูนย์เครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าการเกษตร(ด้านปศุสัตว์)เมื่อวันที่29พฤศจิกายน2561ที่เครือข่ายการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าการเกษตรบ้านเหล่า หมู่ที่ 6ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
แนะนำการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระฟรีแล้นท์


แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคคนหนุ่มสมาทฟารมเมอรกับผู้ใหญ่มากประสบการณ์


สนับสนุนปัจจัยการผลิตไก่พื้นเมืองประดู่หางดำให้ศูนย์ผลิตลูกไก่เครือข่ายเกษตรกรเวียงเชียงรุ้ง

 วันที่ 29  พฤศจิกายน 2561
สนับสนุนปัจจัยการผลิต(ตู้ฝักไข่ งบ สกว.)
    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย (คณะผู้วิจัย)ส่งมอบตู้ฝักไข่ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัย(สกวฺ)ให้กับศูนย์ผลิตลูกไก่คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ ณ บ้านเหล่า หมู่6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มในการประกอบตู้ฝักต้นทุนต่ำ เพื่อส่งเสริมและผลิตลูกไก่ประดู่หางดำให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ร่วมงานพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน

 25/11/2561นายสุพล ปานพาน ปสุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ไปร่วมงานพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านห้วยห้าง ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โดยนายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานในพิธี มีผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนบ้านห้วยห้าง ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก