วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การอบรมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการบันทึกข้อมูลทะเบียนสุนัข

 นายพืชผล น้อยนาฝาย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และนายจำนงค์ สันกว๊าน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ดำเนินการอบรมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น(กลุ่มโซนกลางที่ประกอบด้วยอำเภอเมือง แม่ลาว ดอยหลวง เวียงชัย เวียงเชียงรุ้ง) เรื่องการบันทึกข้อมูลทะเบียนสุนัขในระบบสารสนเทศโรคพิษสุนัขบ้า  โครงการสร้างพื้นที่จังหวัดเชียงรายปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  ในส่วนของอำเภอเวียงเชียงรุ้งโด้แก่
  1. นายสุพล ปานพาน  ปศุสัตว์อำเภอ 
  2. นายมัดทาย กันทะแบน จากอบต.ทุ่งก่อ
  3. นายวรวุฒิ วงค์ชัย จาก อบต.ป่าซาง 
  4. นางณรินพรรณ จันกิติ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า 
  5. นายบุญโชค งามนอก จากอบต.ดงมหาวัน
 นายบุญโชค งามนอก  รับมอบเกียรติบัตรจากปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
 นางณรินพรรณ  จันกิติ รับมอบเกียรติบัตรจากปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
 นายวรวุฒิ วงค์ชัย รับมอบเกียรติบัตรจากปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
นายสุพล ปานพาน รับมอบเกียรติบัตรจากปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
นายมัดทาย กันทะแบน รับมอบเกียรติบัตรจากปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

ไม่มีความคิดเห็น: