วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนระดับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๓  มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง และนำเสนอวาระเพื่อทราบของปศุสัตว์ ได้แก่การเข้มงวดการนำสัตวปีกเข้าเลี้ยงใหม่ การป้องกันการนำเป็ดจากต่างจังหวัดมาเลี้ยงไล่ทุ่ง และการประชาสัมพันธุ์การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำของกลุ่มบ้านห้วยห้าง
นายวุฒิกร คำมา ปลัดอาวุโส เปนประธานการประชุมแทนท่านนายอำเภอพินิจ แก้วจิตรคงทอง ที่ไปอบรม นปส.

บรรยากาศการประชุมนายสุพล ปานพานนำเสนอวาระด้านปศุสัตว์ไม่มีความคิดเห็น: