วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เก็บข้อมูลการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำที่บ้านห้วยห้าง

 เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางพรพิมล ใจไหว ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำของสมาชิกกลุ่มบ้านห้วยห้างที่เข้าร่วมงานวิจัยการสร้างอาชีพเลี้ยงไก่ประดู่หางดำสำหรับเกษตรกรรายย่อยอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากที่เก็บไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ข้อมูลไม่ชัดเจน โดยเฉพาะการให้อาหารที่แต่ละคนมีความหลากหลายไม่ได้ชั่งน้ำหนัก กะประมาณด้วยขันตักที่ไม่แน่นอน ลำบากมากในการหาต้นทุนของเกษตรกร ไม่เหมือนระดับศูนย์หรือสถานีที่ เจ้าหน้าที่ คนงานมีความเข้าใจ ถึงความสำคัญของข้อมูล  แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีเรียบร้อย
 โรงเรือนไก่ประดู่หางดำของนายบุญชวน มะลัยโย รู้สึกว่าจะโดนลมพัดมากไปต้องปรับกันอีกครั้งหนึ่งไก่พ่อแม่พันธุ์อยู่ลำบาก นอกจากนั้นก็มีศัตรูคือหมาของเพื่อนบ้านที่มาล่าสัตว์อีกด้วย


 ไก่นายติิ๊บ บั้งเงิน กินหญ้าเนเปียร์ปากช่องหนึ่งที่ปสุสัตวนำมาส่งเสริมให้ปลูกเลี้ยงเสริมในไก่ไม่มีความคิดเห็น: