วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคมของข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายและซ้อมแผนป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก H7N9

นายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ของข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ในช่วงเช้า และซ้อมแผนป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก H7N9 ในช่วงบ่าย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เมือ่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีวาระของแต่ละกลุ่มมาเพื่อทราบพิจารณา ที่น่าสนใจมีเรื่องตัวชี้วัดของกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี่การเลี้ยงสัตว์ การขึ้นทะเบียนสุนัขของกลุ่มสุขภาพสัตว์เพื่อยกระดับการเข้าสู่การเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์นำเสนอปัญหาการนำไก่ไข่มาเลี้ยงในเกษตรกรรายย่อยของหน่วยราชการอื่นที่ทำให้มีการลักลอบปลอมแปลงเอกสารการเคลื่อนย้ายการนำไก่เข้าเลี้ยงใหม่ของบางแห่ง  ส่วนกลุ่มสารสนเทศก็ไม่น้อยหน้านำเสนอการประเมินโซนการเลี้ยงสัตว์มาหารือเช่นกัน ปิดประชุมเที่ยงกว่านิดหน่อย และในตอนบ่ายมีการซ้อมแผนมีหมอพืชผล น้อยนาฝายเป็นผู้ดำเนินรายการ มีคุณอนุสิทธิ์ เหมืองหม้อ นักวิชาการ วิทยากรจากสาธารณสุขมาบรรยายสถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน  มีหมอปราณี รอดเทียน จากปศุสัตว์เขต ๕ มาบรรยายสถาณการณ์ในสัตว์ ตลอดจนความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไข้หวัดนกสายพันธุ์H7N9

พนักงานสาวสวยจากธนาคารกรุงไทยสาขาแม่จันมาประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนทำบัตรเครดิตและทำประกันภัยแบบต่างๆ ช่วงก่อนการประชุมด้วย

หมอพืชผล น้อยนาฝาย แนะนำนายอนุสิทธิ์ เหมืองหม้อ นักวิชาการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายทีบรรยายไข้หวัดนกด้านคน
บรรยากาศการบรรยาย หมอปราณี รอดเทียน หมอจำนงค์ สันกว๊าน คุณอนุสิทธิ์ เหมืองหม้อ หมอพืชผล น้อยนาฝาย
บรรยายกาศการระดมสมองในการซ้อมแผนบนโต๊ะตามสถานการณ์สมมุติไม่มีความคิดเห็น: