วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

มอบปัจจัยการผลิตให้กลุ่มเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ออกปฏิบัติงานมอบปัจจัยการผลิตให้กลุ่มเลี้ยงสัตว์(กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านประชาร่วมใจ ม.๑๐ ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง) เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ที่ทำการกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านประชาร่วมใจ มีนายหมั้น ถาคำ ประธานกลุ่มมารอรับ ตามที่กรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ทั้งนี้กลุ่มเลี้ยงไก่ฯกลุ่มนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์เรียบร้อยแล้วเมื่อ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ และในที่ประชุมกลุ่มมีมติให้มีกองทุนยาและวัคซีน พอมีงบประมาณเหลือจึงชื้อปัจจัยการผลิตไปเสริมให้สมาชิกกลุ่มที่มีรวม ๓๐ ราย
ไม่มีความคิดเห็น: