วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ร่วมประชุมกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลดงมหาวัน

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลดงมหาวัน เพื่อติดตามความก้าวหน้าและมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มจำนวน ๒๖ รายได้นำไปหมักอาหารอินทรีย์สำหรับสัตว์ต่อไป ที่ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของนายบุญชวน มะลัยโย เมื่อเช้าวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖  
การประชุมมีนายไมตรี สอนขยัน เป็นประธานดำเนินการประชุม ซึ่งในวันนี้ได้มีการแนะนำให้สมาชิกเชิญผู้สนใจมาสมัครเข้าร่วมกลุ่มให้มากยิ่งขึ้น มีการวางแผนการที่จะจัดจำหน่ายสินค้าในนามของกลุ่มในงานประจำปีต่างๆ เพื่อสร้างผลงานประชาสัมพันธุ์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นก็มีกิจกรรมการออมเงิน และชำระเงินที่ยืมไปลงทุน และเปิดโอกาสให้สมาชิกที่ต้องการลงทุนเพิ่มยืมต่อ 

สมุดบัญชีการยืมเงินไปลงทุนในการเลี้ยงไก่
นายไมตรี สอนขยัน ประธานกลุ่มฯตรวจสอบการบันทึกวาระการประชุม
วันนี้เหรัญญิกติดภาระกิจ นายพินิจ สุทธะชัย เรขากลุ่ม ฯทำหน้าที่แทน

สมุดบัญชีเงินฝากเงินกู้
 วันนี้ระเบียบกลุ่มได้พิมพ์เป็นรูปเล่มเรียบร้อยมอบให้ประธานเก็บไว้พิจารณา 

บรรยากาศการประชุมเรียบง่ายสบายๆ วันนี้ลุงบุญชวนเจ้าของสวนเลี้ยงแจ่วบอง หน่อไผ่ต้ม ไข่ต้ม  มื้อเที่ยง เสริมด้วย น้ำหมักลูกหม่อน น้ำสะกัดมะขามป้อมเพื่อสุขภาพ และกาแฟร้อน ฉลองวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้า 
นายไมตรี สอนขยัน และนายสมัย สาวงษา กำลังบันทึกสาระสำคัญ

ไม่มีความคิดเห็น: