วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559

ตลาดนัดสีเขียวดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

บ่ายวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ส่วนราชการในอำเภอ ร่วมให้กำลังใจกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ดงมหาวัน กับชุมชนตำบลดงมหาวัน พี่น้องบ้านสันไทรงามและทุกหมู่บ้านในพื้นที่ ไกล้เคียงที่ร่วมกันนำสินค้าผลิตผลจากในหมู่บ้านชุมชน ที่ปลูกอย่างปลอดภัย มาจำหน่าย เป็นวันแรก และต่อไปเปิดทุกๆวันศุกร์ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เพื่อชีวีปลอดภัย สุขภาพดีก็ประหยัดค่าดูแลรักษา ประหยัดงบประมาณชาติครับ
ตลาดนัดสีเขียวเกิดขึ้นจากกระบวนการและแนวคิดของการขับเคลื่อนงานพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โดยมีกลุ่มองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมสนับสนุน ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตจากเกษตรเคมี สู่ระบบเกษตรที่ยั่งยืน จึงมีการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกษตรกรเครือข่ายตลาดนัดสีเขียว เพื่อสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ เป็นการส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรยั่งยืนที่ทำการผลิตในวิถีพอเพียงได้มีช่องทางกระจายสินค้าในราคาที่เป็นธรรม และเป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์ เรียนรู้ระหว่างผู้ผลิต และผู้ผลิตกับผู้บริโภค โดยพื้นที่สาธารณประโยชน์ เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ไม่มีความคิดเห็น: