วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559

ตรวจเยี่ยมฟาร์มสุกรที่สร้างความรำคาญด้านกลิ่นเหม็น

เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้งออกเยี่ยมฟาร์มหมูที่มีการร้องเรียนขี้หมูเหม็นบ้านหมู่13 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเ ชียงราย ให้คำแนะนำและให้ลดจำนวนหมูตลอดจนให้ทำบ่อบำบัดก่อนปล่อยลงลำน้ำสาธารณะ  ตักเตือน ให้แก้ไขโดยเร็ว ทำบันทึกการตรวจสอบรายงานนายอำเภอต่อไปไม่มีความคิดเห็น: