วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559

อบรมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้ สำนักงานเกษตรอำเภอ รุ่นที่ ๔

สาธิตทำอาหารจากวัสดุท้องถิ่น
 เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙  นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และทีมงานของปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ไปบรรยายการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่ ร่วมกับวิทยากรเกษตรกรนายติ๊บ บั้งเงิน และนายบุญชวน มะลัยโย เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำดำเนินการ บรรยายการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่ อบรมเกษตรกรโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและราคาสินค้าเกษตร ที่อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยห้าง ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ รุ่นที่ ๔
  นอกจากการอบรม สาธิตการทำอาหารลดต้นทุนด้วยวัสดุท้องถิ่น แล้วมีการเดินดูการเลี้ยงของสมาชิกที่เลี้ยงไก่ประสบความสำเร็จในระแวกไกล้ที่อบรมด้วยด้วย

หยวกกล้วยหมัก

 สาธิตการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ และการทำอาหารลดต้นทุนจากวัสดุในท้องถิ่น

เดินดูฟาร์มตัวอย่างที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของกลุ่ม ๓ ฟาร์ม

บรรยายประกอบภาพ


ไม่มีความคิดเห็น: