วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559

อบรมเกษตรกรโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและราคาสินค้าเกษตร กลุ่มที่ ๑

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และทีมงานของปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ให้ไปบรรยายการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่ ร่วมกับวิทยากรเกษตรกรนายติ๊บ บั้งเงิน และนายบุญชวน มะลัยโย เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำดำเนินการ บรรยายการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่ อบรมเกษตรกรโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและราคาสินค้าเกษตร ที่อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยห้าง ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙
  นอกจากการอบรม สาธิตการทำอาหารลดต้นทุนด้วยวัสดุท้องถิ่น แล้วมีการเดินดูการเลี้ยงของสมาชิกที่เลี้ยงไก่ประสบความสำเร็จในระแวกไกล้ที่อบรมด้วยด้วย
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่อบรมไปแล้วจะเลี้ยงไก่เป็นไม่ตายหมดเล้ามีอาหารโปรตีนในครัวเรือนลดรายจ่าย และสร้างรายได้
ไม่มีความคิดเห็น: