วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559

เตรียมพร้อมประชุมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และบริการประชาชน


เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่ของ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จัดสถานที่เตรียมความพร้อมจัดการประชุมอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านชี้แจงโครงการรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จะประชุมวันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

เตรียมสถานที่

เตรียมเอกสาร


นางสาวรัฐญาพร สุริยะเสน เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ตำบลป่าซาง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง บริการสุขภาพสัตว์เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙

ไม่มีความคิดเห็น: