วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559

ขับเคลื่อนตลาดสีเขียวตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

 เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกันดำเนินการประชุมเสวนาขับเคลื่อนการสร้างตลาดสีเขียว เพื่อจำหน่ายสินค้าปลอดภัยจากสารเคมี โดยเฉพาะด้านปศุสัตว์ มีกรรมการกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลดงมหาวัน ผู้ใหญ่บ้านสันไทรงามและสมาชิกผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านสันไทรงาม มาร่วมแสดงความคิดเห็นและมติ จัดให้มีตลาดนัดสีเขียวทุกๆวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นปฐมฤกษ์


ไม่มีความคิดเห็น: