วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559

อบรมเกษตรกรเรื่องการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งและราคาสินค้าเกษตรรุ่นที่๕

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และทีมงานของปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ให้ไปบรรยายการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่ ร่วมกับวิทยากรเกษตรกรนายติ๊บ บั้งเงิน และนายบุญชวน มะลัยโย เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำดำเนินการ บรรยายการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่ อบรมเกษตรกรโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและราคาสินค้าเกษตร ที่อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยห้าง ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นรุ่นที่ ๕ รุ่นสุดท้ายแล้ว จำนวน ๕๐ คน รวม ๒๕๐ คนที่ผ่านการอบรม
  นอกจากการอบรม สาธิตการทำอาหารลดต้นทุนด้วยวัสดุท้องถิ่น แล้วมีการเดินดูการเลี้ยงของสมาชิกที่เลี้ยงไก่ประสบความสำเร็จเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานอีก ๓ ฟาร์มได้แก่ ของนายติ๊บ บั้งเงิน นางสุธรรมศร นางอัมพล พลฤทธิ์ ไกล้ๆกับที่อบรมด้วยด้วยไม่มีความคิดเห็น: