วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

 นายนพพร มหากันทา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมข้าราชการของสำนักงานปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 28กุมภาพันธ์2560  มีเจ้าหน้าที่จากทั้ง18 อำเภอเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง รวมทั้งผู้อำ นวยการศูนย์วิจัยการปศุสัตว์ที่๕เชียงราย  หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงรายด้วย มีวาระการนำเสนอข้อราชการเพื่อพิจารณาของแต่ละกลุ่มฝ่าย ตลอดจนการติดตามงานโครงการต่างๆ ปิดประชุมเวลาเที่ยงครึ่งเสร็จแล้วรัปประทานอาหารกลางวันร่วมกัน


ไม่มีความคิดเห็น: