วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

อบรมหลักสูตร "การเลี้ยงสัตว์แบบประณีต"

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ นายสุพล ปานพาน ปศสุัตว์เวียงเชียงรุ้ง  ออกดำเนินการอบรมเกษตรกร ตามที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีเป้าหมายฝึกอบรมเกษตรกรจำนวน ๒๐ ราย  หลักสูตร “การเลี้ยงสัตว์แบบประณีต”
ไม่มีความคิดเห็น: