วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ร่วมงานโครงการ “การจัดนิทรรศการและการพฒั นาอาชีพการเลยี้งไก่ประดู่หางดา ด้วยปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง”ทที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศผลแข่งขัน ขอแสดงกับทุกๆทีมครับ
นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเววียงเชียงรุ้ง และนายไชยนิรันตร์ สุนันต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง นำเกษตรกรจากพื้นที่ ไปร่วมงานโครงการ “การจัดนิทรรศการและการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำด้วยปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพียง”ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นอกจากนั้นยังร่วมกิจกรรมการแข่งขันประกออาหารพื้นบ้านจากไก่พื้นเมืองประดู่หางดำด้วย
อาจารย์ รศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล หัวหน้าผู้ประสานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำในเกษตรกรรายย่อย กล่าวรายงานความเป็นมาโครงการ

รศ.ดร.จุฑารัตน์  เศรษฐกุล จากหัวหน้าฝ่ายเกษตร สกว.กล่าวเปิดงานกิจกรรมการแข่งขันการประกอบอาหารพื้นเมืองไม่มีความคิดเห็น: