วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ทำสัญญาการยืมกระบือจากธนาคารโคกระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

 ในห้วงวันที่ ๒๗-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกปฎบัติงานการจัดทำสัญญาการยืมกระบือจากธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในพื้นที่บ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ ๘ ราย บบ้านป่าสักงาม ตำบลดงมหาวัน จำนวน ๑๐ ราย บ้านใหม่มหาวัน ตำบลดงมหาวัน จำนวน ๑๐ ราย รวม ทำสัญญายืมกระบือรอบนี้ ๒๘ ราย กระบือ ๒๘ ตัว
๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ออกปฎบัติงานการจัดทำสัญญาการยืมกระบือจากธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในพื้นที่บ้านน้ำตกพัฒนา จำนวน ๕๐ ราย โคเนื้อ ๕๐ ตัว เพื่อส่งต่อให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลงนามในสัญญายืมต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น: