วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560

การฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานสำหรับเกษตรกรรายย่อย หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์”

นายสุพล ปานพาน ปุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และสมาชิกกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ ตำบลดงมหาวัน ที่มาเข้าร่วมฝึกอบรม

สำนักงานปศุสัต์จังหวัดเชียงราย(กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์) มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานสำหรับเกษตรกรรายย่อย หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์”จำนวน ๑๐ ราย เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของนายบุญชวน มะลัยโย บ้านปงบน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
การลงทะเบียนของเกษตรกรที่มาอบรม

การกรอกแบบสอบถามประเมินผลผู้เข้าอบรมก่อนเรียน

การวางแผนและบันทึกบัญชีฟาร์มเพื่อเป็นข้อมูลลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสัตว์

นายบุญชวน มะลัยโย เจ้าของศูนย์บรรยายการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผลิตสัตว์ การจัดการของเสียจากฟาร์มมาใช้ประโยชน์ หลักการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ และเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเลี้ยงสัตว์
แจกแบบประเมินผลหลังการอบรม

ไม่มีความคิดเห็น: