วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

การสัมมนาเกษตรกรเครือข่ายแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์(ไก่พื้นเมือง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โดยนางสาวอรอนงค์ พิมพคำไหล นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ และนางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการชำนาญการ ดำเนินการอบรมโครงการสัมมนาเกษตรกรเครือข่ายแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ (ไก่พื้นเมือง)  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมเล็กที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีเกษตรกรเข้าร่วม ๒๐ คน มีการชี้แจงโครงการที่มาวัตถุประสงค์ บรรยายการเลี้ยงสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ และแบ่งกลุ่มระดมสมองเพื่อวิเคราะห์สถานะการณ์การเลี้ยงไก่พื้นเมือง เพื่อทำแผนพัฒนาระดับจังหวัดต่อไป  

  ไม่มีความคิดเห็น: