วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560

นำเกษตรกรเชียงรายไปศึกษาดูงานกำแพงเพชรและตาก


เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ ธัันวาคม ๒๕๕๙ ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายสุพล ปานพาน ได้ร่วมนำเกษตรกรไปศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตโคเนื้อต้นน้ำและกลางน้ำ ที่สหกรณ์โคขุนปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก และกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ตาก จังหวัดตาก โดยมีเกษตรกรจำนวน 100 ราย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและอำเภอ จำนวน 20 ราย วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การเลี้ยงโคเน้ือ และสร้างเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้เลี้ยงโคเน้ือในระดับ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเป้าหมาย ได้แก่ เชียงของ ป่าแดด พาน เวียงชัย แม่จัน เชียงแสน แม่สรวย ขุนตาล เวียงเชียงรุ้ง และดอยหลวง ร่วมเดินทางเป็นพี่เลี้ยงไปด้วย
ไม่มีความคิดเห็น: