วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

เก็บตัวอย่าง CIoacal swab ไก่พื้นเมือง ไก่ชน

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล นางสาวรัฐญาพร สุริยะเสน ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกปฏิบัติงานโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนกแบบบูรณาการ กิจกรรมเก็บตัวอย่าง CIoacal swab ไก่พื้นเมือง ไก่ชน ฟาร์มที่ปรับเปลี่ยนการเลี้ยงส่มาตรฐานที่ดี ของนายปริญญา แจ่มกระจ่าง และนายดวงทิพย์ กาจีนะ

นายปริญญา  แจ่มกระจ่าง


นายดวงททิพย์ กาจีนะ


ไม่มีความคิดเห็น: