วันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557

ร่วมปฏิบัติงานกรรมการเลือกตั้ง

ระหว่างกำลังส่งหีบบัตร
นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ที่ บ้านเด่นสันทราย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา 
 กรรมการประจำศูนย์ฯอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย

ไม่มีความคิดเห็น: