วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2557

๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ นำไก่ประดู่หางดำ ร่วมงานคนดี คนงาม ของดีเวียงเชียงรุ้ง
เกษตรกรที่ผลิตลูกไก
 1.  รายได้เฉลี่ย  =6.50 บาทต่อตัว(พันธุ์แท้) 
 2.    รายได้เฉลี่ย  =7.35 บาท(ลูกผสม)  
 3.  จำนวนลูกไก่ ได้  110 ตัว/แม่/ปี(พันธุ์แท้)
 4.   จำนวนลูกไก่  ได้  195 ตัว/แม่/ปี(ลูกผสม)
เกษตรกรผลิตขุน 
 1.   รายได้เฉลี่ย  18.58 บาท/กก.(ลูกผสม)
 2.  รายได้เฉลี่ย  25.58 บาท/กก.(พันธุ์แท้)
 3. ผลิตไก่ขุน 500 ตัว/ปี/ราย สร้างรายได้เฉลี่ย 3200-4200 บาท/เดือน/ราย
 4.  สามารถผลิตร่วมกับการผลิตเกษตรอื่นแบบผสมผสาน
 5. ผลผลิตมีคุณภาพปลอดภัย
เงื่อนไขการเลี้ยงรูปแบบการชื้อลูกไก่มาขุน
 1. การจัดการโรงเรือน ขนาดพื้นที่ 5 ตัว/ต.ร.ม.
 2. ลูกไก่มีคุณภาพ/ จำนวนสม่าเสมอตลอดปี
 3. การเลี้ยง 4 รุ่น/ปี รุ่นละ 300-400 ตัว
 4. ให้อาหารสำเร็จรูปเป็นหลัก ให้หญ้าและพืชอาหารอื่นๆเสริม
 5. การจัดการฟาร์มที่ได้มาตรฐาน
 6. เงื่อนไขการเลี้ยงรูปแบบการชื้อลูกไก่มาขุน


เงื่อนไขการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกไก่มาขาย
 1.  เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ มากกว่า 40 แม่ (สัดส่วนแม่/พ่อพันธุ์ 5:1)
 2. พ่อแม่พันธุ์มีคุณลักษณะตรงตามพันธุกรรม
 3.  มีองค์ความรู้การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ และใช้ตู้ฟัก
 4.  มีเกษตรกรในเครือข่าย
 5.  การจัดการฟาร์มได้มาตรฐาน
 นิทรรศกการมีชีวิตไก่ประดู่หางดำพ่อแม่พันธุ์
 เครือข่ายที่เลี้ยงไก่ประดู่พ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกป้าสุธรรม ป้าอัมพร ป้าสมศรี
 เพิ่มเครือข่ายนายกิติวุฒิ และ นางสายสมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ให้การสนับสนุน
 ตู้ฟักไข่ที่กำลังชื้อมาใหม่ยังไม่ได้เปิดเครื่อง
ช่วยกันทำอาหารสำเร็จจากไก่ประดู่หางดำมาทดลองขาย มีห่อนึ้ง คั่วแห้ม ปะทะส้้มตำ

ไม่มีความคิดเห็น: