วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอและประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เดือนมีนาคม ๒๕๖๐


 นายสพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำเสนอวาระด้านปศุสัตว เมื่อ๑ มี.ค.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐น. โดยมีนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.เป็นประธานการประชุม หน.ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร อปท.,สถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม ณ ห้องประชุม รพ.เวียงเชียงรุ้ง เน้นย้ำเรื่องการป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่า การจัดการขยะ การลดอุบัติเหตุทางถนน กำจัดผักตบชวา สถานการณ์ความแห้งแล้ง การแก้ไขปัญหาวัดพระธรรมกายฯลฯ และวันที่ ๒ มี.ค.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.เป็นประธานการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมอำเภอ    ปศุสัตว์อำเภอได้นำวาระสถานะการโรคระบาดสัตว ์ การเลี้ยงโคขุนโดยใช้แนวทางธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เพื่อปรับลดพื้นที่การปลูกพืชที่ไม่เหมาะสม และการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า


ไม่มีความคิดเห็น: