วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2560

ร่วมงานกับเทศบาลบ้านเหล่าวันที่๕ บ้านเหล่าเจริญเมิองหมู่ 12

ชี้แจงการมาร่วมกิจกรรมกับเทศบาล และการบริการต่างๆด้านปศุสัตว์
  นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ นำทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมัน สุนัข แมว ร่วมกับโครงการเทศบาลพบประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ที่บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นวันที่ ๕ วันสุดท้ายโครงการ มีหลายๆหน่วยราชการมาร่วมตลอดจนนายอำเภอเวียงเชียยงรุ้งก็มามอยแนวนโยบายต่างๆของอำเภอด้วย

บรรยากาศการประชุมประชาคม

นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

บรรยาการการให้บริการไม่มีความคิดเห็น: