วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560

แปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง เวียงเชียงรุ้งวันที่ 17 มี.ค.2560 เวลา09.00-12.00น.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงรุ้งประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง กิจกรรมปรับระบบฟาร์มและกองทุนอาหารสัตว์ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีเกษตรกรเข้าร่วมประชุมจำนวน 30 ราย

ไม่มีความคิดเห็น: