วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมอบรมโครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข ครั้งที่ ๒

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมอบรมโครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข  ในกิจกรรมการเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานร้านอาหารปลอดภัย เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ ร้านอาหารสปันงา อำเภอเมืองเชียงราย
รูปภาพ : ผ่านพ้นไปด้วยดี สำหรับการอบรมผู้ตรวจประเมินร้านอาหาร โครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข

บรรยากาศตอนอบรม

ออกฝึกการเยี่ยมแนะนำร้านอาหารมีอาจารย์และหัวหน้าโครงติดตามการฝึกด้วยที่ร้านซีแอนด์วีเมืองเชียงราย
โครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข การอบรมผู้ให้คำแนะนำและผู้ตรวจประเมินมาตรฐานร้านอาหาร โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินมาตรฐานเพื่อการพัฒนา... สร้างทีมผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่เชียงรายเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการให้คำแนะนำและพัฒนาเครือข่ายร้านอาหารปลอดภัย.... สร้างต้นแบบแหล่งเรียนรู้ เพื่อการพัฒนามาตรฐานร้านอาหารอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
การประชุมกลุ่มเตรียมออกเยี่ยมแนะนำประเมินร้านสบันงา

ไม่มีความคิดเห็น: