วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การอบรมพัฒนากลุ่มเครือข่ายปศุสัตว์ ปี ๒๕๕๖

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปสุสัตว์จังหวัดเชียงราย จัดการประชุมสัมนาเครือข่ายกลุ่มปศุสัตว์ เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนากลุ่มเลี้ยงสัตว์ให้เข้มแข็ง เมื่อวันที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดเชียงราย มีสมาชิกกลุ่มเลี้ยงสัตว์ต่างๆในจังหวัดเชียงราย ๓๘ กลุ่ม ๆละ ๒ คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภออีก ๑๘ คน มารู้จักแนะนำกลุ่ม ตลอดจนแลกเปลี่ยนแนวคิดที่จะร่วมกันสร้างความเข้มแข็งในการอาชีพการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ
คุณนิทิศ จิตนิยม บรรยายเศรษฐกิจอาเชี่ยนภาพรวมด้นปศุสัตว์

สมาชิกกลุ่มเลี้ยงสัตว์จากอำเภอเวียงเชียงรุ้งสนใจมากอยู่แถวหน้า

ปศุสัตว์อำเภอแม่สรวยนั่งแถวหน้าพร้อมกลุ่มหมูหลุม-กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ

ไม่มีความคิดเห็น: