วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ร่วมประชุมวิชาการระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต"โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยาระดับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ"

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต ภายใต้โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยาระดับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีการนำเสนอผลงานการวิจัย และการสอบสวนโรค จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดในสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕  มีคณะอาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้คำแนะนำ
 นายสากล ชื่นกุล  ผอ.สำนักป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุม
 บรรยากาศในห้องประชุม
 น.สพ.พืชผล น้อยนาฝาย จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นำเสนอผลงานเป็นเรื่องแรก
 ผู้เขียนและน.สพ.จำนงค์ สันกว๊าน จากเชียงราย และผู้เข้าอบรมจาก ๘ จังหวัดภาคเหนือ
สพ.ญ.เพ็ญพร ทับเลิก นำเสนอผลงงานสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า ที่ชายแดนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

นางสาวเพ็ญพร  ทับเลิก    นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

ไม่มีความคิดเห็น: