วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สนง.ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมออกอำเภอยิ้มบ้านเวียงราชพลี

 เมื่อเช้าวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้ออกดำเนินโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ นำโดยนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ เอกชน ต่างร่วมใจกันออกบริการประชาชนที่บ้านเวียงราชพลี หม่ที่ ๙ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ซึ่งบ้านเวียงราชพลีเป็นบ้านของชนเผ่า ๙ เผ่าย้ายมาอยู่รวมกันกว่าสองร้อยหลังคาเรือน บนพื้นที่ของเอกชน มีปัญหาเรื่องคนต่างด้าว ยาเสพติด ได้รับการจัดระเบียบจากทางการทหารและปกครองเมื่อต้นเดือนที่แล้ว ชาวบ้านเองมีบางคนไม่เข้าใจร้องขอความช่วยเหลือจากทางราชการ วันนี้จึงมีการประชุมชี้แจง นายอำเภอได้ชี้แจงทำความเข้าใจหลายๆเรื่องจนเป็นที่พอใจของชาวบ้าน จากนั้นแจกผ้าห่ม จำำนวน ๒๕ ผืน แล้วเยี่ยมชมการบริการของแต่ละหน่วยงาน เสร็จแล้วนำทีมกิ่งกาชาดเยี่ยมผ้ป่วยติดเตียงในหมู่บ้านอีก ๓ ราย
ในงานนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอได้ร่วมบริการด้านสุขภาพสัตว์ให้คำแนะนำ ขึ้นทะเบียนการเลี้ยงสัตว์ การให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัข แมว ของประชาชนในพื้นที่บ้านดังกล่าวฟรี  มีประชาชนมารับบริการ ๒๑ ราย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๘ ราย สุนัข ๘ ตัว  รับเอาสารวิชาการเลี้ยงไก่ ๒ ราย และได้ขึ้นทะเบียนทุกรายที่มาติดต่อ
ไม่มีความคิดเห็น: