วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อบรมเกษตรกรผ่านศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร(ศพก.)เวียงเชียงรุ้ง

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ ชี้แจงโครงการ
 เมื่อวันที่21ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย นำโดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ และนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล จัดการอบรมเกษตรกรหลักสูตร การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านปศุสัตว์ผ่านศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร(ศพก.) ของนายเชิดชัย แสงสุข ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ที่มีเป้าหมายอบรมเกษตรกร10ราย มีการบรรยายการจัดการเลี้ยงสัตว์อย่างมีมาตรฐานการจัดการที่ดี(GFM) และให้เจ้าของศูนย์เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการประกอบอาชีพโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ,เกษตรทฤษฎีใหม่,เกษตรผสมผสานและการจัดทำบัญชีครัวเรือนบัญชีฟาร์ม การอบรมประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
นายเชิดชัย แสงสุข เจ้าของศูนย์ฯกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม และบรรยายหัวข้อการประกอบอาชีพโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ,เกษตรทฤษฎีใหม่,เกษตรผสมผสานและการจัดทำบัญชีครัวเรือนบัญชีฟาร์มบรรยายการประกอบอาชีพด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหนาวมากต้องออกแดดมาฟังฝึกการทำบัญชีครัวเรือน 


นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล สาธิตการทำวัคซีนสัตว์ปีกไม่มีความคิดเห็น: