วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เยียมสมาชิกธนาคารโค กระบือ ตามพระาชดำริ

 "จังหวัดเชียงราย ติดตาม โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ"
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โดยนายก้องเกียรติ รอวิลาน  ,ทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ,สำนักมีนางยุพา คำสมุทรและนางสาวสุภิชญา นัยติ๊บ เยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดำเนินการกิจกรรมติดตาม และให้ข้อมูล ดังนี้ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสัตว์ตาย ,ติดตามลูกสัตว์ที่แจ้งเกิด , ตรวจและสังเกตุสุขภาพสัตว์  และทะเบียนสัตว์ ธคก.

ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำการจัดการเลี้ยงดูสัตว์ที่ได้รับ ในช่วงฤดูฝนเป็นพิเศษ"จังหวัดเชียงราย ติดตาม โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ"

วันที่ 15 สิงหาคม 2562

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย พร้อมด้วยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ร่วมดำเนินการติดตาม และให้ข้อมูล ดังนี้ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสัตว์ตาย ,ติดตามลูกสัตว์ที่แจ้งเกิด , ตรวจและสังเกตุสุขภาพสัตว์  และทะเบียนสัตว์ ธคก.

ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำการจัดการเลี้ยงดูสัตว์ที่ได้รับ ในช่วงฤดูฝนเป็นพิเศษ เกษตรกรทุกคนมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์แนะนำ

##ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ ,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย##

ไม่มีความคิดเห็น: