วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ติดตามงานวิจัยการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑

นางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกปฏิบัติงานพื้นที่ บ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกรแต่ละรายที่เข้าร่วมงานวิจัยทั้ง ๗ คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนการการหารือในการออมเงินเพื่อคืนทุนให้ สกว.ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่เริ่มดำเนินการโครงการ นอกจากนัเนมีการชั่งน้ำหนักไก่แต่ละรุ่นของแต่ละคนอีกครั้งเพื่อวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการใช้อาหาร และต้นทุนการดำเนินการของแต่ละคน
 การนำเสนอเป็นแบบเพาเวอร์พ้อยต์ เปรียบเทิยบความสำเร็จของแต่ละคน
 ตั้งใจฟังและแลกเปลี่ยนความรู้


 การชั่งน้ำหนักไก่แต่ละอายุ


 สภาพการเเลี้ยงที่มีการเอาใจใส่มากยิ่งขึ้น
 มีมุ้งกันยุงให้ไก่ขนาดเล็ก
 โรงเรือนของสมาชิกกลุ่มที่ต้องมีการปรับปรุง
มีรั้วรอบขอบชิดอย่างที่เห็น

ไม่มีความคิดเห็น: