วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

เมื่อวันที่ ๓  กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมเปิดโครงการปฎิบัติงาน ผ่าตัดทำหมัน ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ณ.วัดฝั่งหมื่น เป็นกิจกรรมเทอดพระเกียรติวันคล้ายวันประสูติองค์ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ  ในโครงการคนปลอดโรคสัตว์ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ มีกิจกรรมผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว 20 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้ความรู้สร้างความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีทีมนายสัตวแพทย์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  ร่วมกับกองสาธารณสุข เทศบาลนคร เชียงราย เป็นเจ้าภาพ มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโซนกลางเมือง เวียงชัย เวียงเชียงรุ้ง แม่ลาวร่วมกันดำเนินการ


และวันที่ ๓  กรกฎาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐น. ปศุสัตว์อำเภอร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้าน  ครั้งที่๗/๒๕๖๑  เพื่อชี้แจงวาระด้านปศุสัตว์อันประกอบด้วยสถาณการณ์โรคสัตว์ในพื้นที่ การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ และการสั่งจองพันธุ์สัตว์โครงการไทยนิยมยั่งยืนของสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์จังหวัดพะเยาวันที่ ๓  กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ปศุสัตว์อำเภอ ออกปฏิบัติงานตรวจโรคฆ่าสัตว์ในพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
 ตรวจโรงฆ่าสัตว์ปีกวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยห้าง


 ตรวจแนะนำร้านปศุสัตว์โอเค ร้านกัลยาบ้านเหล่า ตรวจโรงฆ่าวัว ควายและสุกร ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่าไม่มีความคิดเห็น: