วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

นำเสนอข้อราชการด้านปศุสัตว์ในที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

นายสุพล ปานพาน ปสุสัตวือำเภอเวียงเชียงรุ้ง ชี้แจงข้อราชการด้านปศุสัตว์ในที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เมื่อเช้าวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่าชี้แจงการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่

ปศุสัตว์แจ้งข่าวสาร
ปลัดอาวุโส เน้นย้ำทำความเข้าใจให้ประชาชนเข้าใจการประกาศกฏอัยการศึกทั่วประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น: