วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ร่วมปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๕๗ ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกร่วมบริการทำหมัน สุนัข แมว ในโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๕๗ ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว ดำเนินการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่  อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

ส่วนมากจะเป็นแมว
หมอนิคม ดอกสลิต อำเภอเมือง

พี่หมอศาสศิลป โพธิญาณ ปสุสัตว์อำเภอแม่ลาว ต้อนรับและลงทะเบียน
หมอพืชผล น้อยนาฝาย จากสนง.ปศุสัตวืจังหวัดวางยากับท่านนายก อบต โป่งแพร่ไม่มีความคิดเห็น: