วันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ร่วมประชุมกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับอำเภอ

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุม ทักทายกับกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ตามคำสั่งของอำเภอเวียงเชียงรุ้งให้เป็นกรรมการที่ปรึกษา เมื่อเช้าวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีเรื่องที่ได้นำเสนอที่ประชุมได้แก่

  1. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเจ้าของโค กระบือ มาขอรับวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยเพื่อนำไปฉีดเอง หรือประสานอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านกรณีฉีดเองไม่ได้
  2. ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้ากลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายจำหน่ายสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์ 
  3. การขึ้นทะเบียนการเลี้ยงสัตว์ การแจ้งความจำนงขอรับการขอยืมโค กระบือ โครงการธนาคารโค กระบือ และขอรับการบริจาคเงินเข้าโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
  4. แนะนำแนวคิดที่คิดต่าง ที่สร้างสรรในการประกอบอาชีพการเกษตร เพื่อลดต้นทุน ลดความเสี่ยงด้านการตลาด ให้มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพและหลีกเลี่ยงการทำอาชีพที่ช้ำๆกันไม่มีความคิดเห็น: