วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

การเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อเช้าวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาลและ นางสาวรัฐญาพร สุริยเสน ออกปฏิบัติงานการเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ประจำปี ๒๕๕๗ ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ ให้มีการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในสัตว์เลี้ยงที่มีลักษณะเป็นฟาร์มหรือที่มีระบบป้องกันโรค โดยสุ่มตรวจทุก ๖ เดือน โดยออกสุ่มตรวจไก่ของเกษตรกร ๗ ราย ในพื้นที่ตำบลป่าซาง และตำบล ทุ่งก่อ รายละ ๕ ตัว
สัตว์ปีกที่เลี้ยงปล่อยบริเวณบ้าน(Backyard)รวมถึงสัตว์ปีกที่ไม่ได้เลี้ยงเป็นลักษณะฟาร์ม

นายสมาน เพียรทำ ๓๙๘ หมู่๑๒ ตำบลทุ่งก่อ


นายปริญญา แจ่มกระจ่าง ๑๐๑ หมู่ ๖ ต.ทุ่งก่อ
นางอัมพร พลฤทธิ์  ๑๒ หมู่ ๗ ตป่าซางมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรค แนะนำการใช้นายชัยเพชร ภูชัยเจริญ ๙๖ หมู่ ๗ ต.ป่าซางการกกลูกไก่ของนายชัยเพชร ภูชัยเจริญ


ไม่มีความคิดเห็น: