วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายตรวจเยี่ยมแนะนำโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

นายสัตวแพทย์กฤษณ์ พิมพ์งาม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  ออกตรวจเยี่ยมแนะนำโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีรองนายกเทศมนตรีีนายชัยพัธร์ ทิพย์โยธิน ให้การต้อนนรับ นำชมสถานที่  ทั้งนี้ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ที่เร่งรัดให้ทุกๆท้องถิ่นปฎิบัติตาม พรบ.โรงฆ่าสัตว์ และประสานทุกหน่วยงานการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเนื้อสัตว์ต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น: