วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ร่วมกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ที่เทศบาลบ้านเหล่า

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ และท้องถิ่นอำเภอ, นาวาตรี ประยูร ประพันธ์พัฒน์ตัวแทน นพค.๓๕, นายทองคำ ยาปโลหิต นายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรมเวทีเสวนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  ในช่วงเช้า มีการแบ่งกลุ่มเสนาปัญหาในชุมชนของเทศบาลทั้ง ๕ หมู่บ้านเพื่อนำเสนอระดับอำเภอต่อไป และ เมื่อเสร็จจากการเสวนาได้ร่วมกิจกรรมอบรมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักปลอดสารพิษ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

ไม่มีความคิดเห็น: