วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ร่วมประชุมกลุ่มเข้มแข็งตำบลดงมหาวัน

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลดงมหาวัน ที่สวนสมสมัยของนายสมัย สาวงษา เมื่อวันที่  ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗  เป็นการนัดหมายประชุมสองงานของกลุ่มเองปกติตามรอบ ๓ เดือนครั้ง ประจวบเหมาะกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ก็ได้เข้ามานัดหมายสอบสัมภาษณ์เกษตกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเมื่อเดืนเมษายนที่ผ่านมาว่าได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือยังอย่างไรบ้าง
 หัวข้อที่แจ้งให้กลุ่มทราบเหมือนหลายแห่งที่ไปประชุมมาคือเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า  รับวัคซีนฉีดป้องกันโรคโค กระบือ ปรับระบบการเลี้ยงไก่ปลอดโรคไข้หวัดนก หันมาใช้ไก่ประดู่หางดำเป็นพ่อแม่พันธุ์เพื่อการอนุรักษ์ไก่พันธุ์แท้ของไทย การรวมกลุ่ม การยืมไก่ไปเลี้ยงแบบต้องคืนกลับมาเพื่อขยายการเลี้ยง และมอบวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเชิลและหลอดลมอักเสบติดต่อให้กลุ่มไปบริหารจำนวน ๖๐ ขวด
การประชุมวันนี้ประธานกลุ่มนายไมตรี สอนขยัน ติดภาระกิจพาแม่บ้านไปหาหมอตามนัด นายบุญชวน มะลัยโย เป็นผู้ดำเนินการประชุม ตอนนี้กลุ่มสมาชิกทุกคนมีเงินออมวันละบาท คิดเป็นหุ้นแต่คนละ ๑,๓๐๐ บาท  รวมผลกำไรตั้งแต่ก่อตั้งกลุ่มมามีเงินในบัญชี ๔๓,๒๘๐ บาทไม่มีความคิดเห็น: