วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กรรมการพิจารณาแผน๕ปีของเทศบาลบ้านเหล่า

 นายจันทร ์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนพัฒนา ๕ ปีของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลบ้านเหล่า ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย


ไม่มีความคิดเห็น: