วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

มอบวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมืองกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรแบบครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี ๒๕๕๗

 เมื่อบ่ายวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำวัคซีนนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบติดต่อในสัตว์ปีกไปมอบให้ตัวแทนของกลุ่มเกษตกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรแบบครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี ๒๕๕๗ (พื้นที่ในเขตชลประทาน) ซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการของทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในด้านปศุสัตว์เกษตรกรแจ้งความประสงค์ที่จะเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้น ลดปัญหาการตายจำนวนมากๆ ก็ต้องลงพื้นที่พบปะให้ความรู้อย่างสมำ่เสมอ ตามโปรแกรมวันนี้เป็นการอบรมเรื่องการปลูกข้าวของกรมการข้าวดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ก็ไปขอแทรกกิจกรรมปศุสัตว์ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: