วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

การประชุมสรุปปัญหาบัญชีโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

 นายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย มีวาระที่น่าสนใจดังนี้
๑.แนวทางการดำเนินการ โครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ปี ๒๕๕๗ ของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕
๒.แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ทะเบียนสัตว์โครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริที่ไม่เป็นปัจจุบัน โดยมีท่านปศุสัตว์อำเภอแม่สรวย นายพงศภัค ช่วยรอด นำนโยบายที่ได้จากการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมน่านคีรีธารา อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
๓.สรุปจำนวนเกษตรกรและสัตว์ ที่ปศุสัตว์อำเภอได้ส่งมาให้จังหวัดดำเนินการก่อน ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยนางแสงจันทร์ พินิจ ผู้ดูแลโครงการฯระดับจังหวัด
๔.สรุปปัญหาอื่นที่ยังไม่ได้แจ้งจังหวัด ของอำเภอที่เกี่ยวข้อง
๕.โครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค กระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพสยามรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องใอกาสมหามงคเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา

ไม่มีความคิดเห็น: